Agenda eerste informatieronde De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, donderdag 10 januari, vindt in het gemeentehuis in Mijdrecht vanaf 19:30 uur de eerste informatieronde plaats. Deze informatieronde is verdeeld over twee parallelle bijeenkomsten. 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er bij de bespreking van agendapunten meer onderscheid wordt gemaakt tussen beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Daarom is de informatieronde toegevoegd. Tijdens deze bijeenkomst, die op de donderdag voor de commissievergaderingen plaatsvindt, zit u bij de commissieleden aan tafel en kunt u inspreken. Ook kunnen de commissieleden dan technische vragen stellen.

De agenda's van deze bijeenkomsten zijn als volgt:

- Bijeenkomst 1 in de raadzaal:

1a - Haalbaarheidsonderzoek De Maricken Fase 2:

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek waarin onderzocht wordt op basis van welke condities en uitgangspunten de integrale ontwikkeling en realisatie van het project De Maricken Fase 2 kan plaatsvinden.
• Een incidenteel budget van maximaal € 50.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.

1b - Sporthuis Abcoude:

Voorgesteld wordt een aanvullend financieel kader te stellen ten behoeve van de sportaccommodatie ter vervanging van de Kees Bonzaal ad € 540.000 en daarmee het bedrag zoals opgenomen in besluit 7a (het controlemoment) van het raadsbesluit van 28 september 2017 aan te passen van € 3.600.000 naar € 4.140.000. 

- Bijeenkomst 2 in vergaderkamer 5:

2a - Investeringsbudget renovatie dorpsbrug Baambrugge:

Voorgesteld wordt:

• een aanvullend investeringsbudget van totaal € 189.000 beschikbaar stellen voor de renovatie en verbreding van de Dorpsbrug Baambrugge.
• De hieruit voortvloeiende meerkosten van rente en afschrijving van € 7.900  komen ten laste van het begrotingsresultaat en worden vanaf 2020 verwerkt in de meerjarenbegroting 2019-2022.

2b - Kadernota VRU 2020 (behandeld samen met punt 2c):

Voorsteld wordt:

• dat de kadernota 2020 VRU voldoende onderbouwd is en er geen aanleiding is voor aanvullende zienswijzen.
• Dit in de conceptbrief te verwoorden aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

2c - Ontwerp-regionaal risicoprofiel (RRP) Veiligheidsregio Utrecht (VRU) behandeld samen met punt 2b): 

• Voorgesteld wordt in te stemmen met het ontwerp-regionaal risicoprofiel 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht en geen wensen kenbaar te maken ten aanzien van het komende beleidsplan 2020-2023.
• Dit te verwoorden in de brief aan de VRU.

2d - Uitgangspunten begroting 2020 Recreatieschap Stichtse Groenlanden:

• Voorgesteld wordt in te stemmen met de ‘Uitgangspunten Programmabegroting SGL 2020’ en geen zienswijze in te dienen.
• Stichtse Groenlanden hierover te informeren met de brief.

De bij deze agenda's behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de informatieronde is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

donderdag 10 januari 2019 | 17.36 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 10 januari 2019 | 18.01 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-