Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, dinsdagavond 6 december, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen. Daarnaast kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Welstand en Monumenten Midden-Nederland.

6 - Punten voor de raad van 15 december 2016:

6a - Centrumplan Vinkeveen (stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, programma/fasering, exploitatiemodel/overeenkomsten/viaduct Vinkeveen:

Voorgesteld wordt:

- variant 2, met een nieuwe ontsluiting op de dijk, vast te stellen als kader voor de verdere uitwerking van Centrumplan Vinkeveen;

- als randvoorwaarden voor de verdere uitwerking te hanteren:

• het formaliseren van een provinciale bijdrage voor de volledige kosten voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting op de N201;
• het voorzien in een verkeersveilige aansluiting van de Ringdijk op de Kerklaan/Roerdompstraat;
• een volledige en gegarandeerde dekking van het exploitatieplan;

- de resultaten van de verdere uitwerking voor te leggen aan de gemeenteraad in een voorontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan.

6b - Reglement van orde commissie ruimtelijke kwaliteit (nav overgang gemeenschappelijke regeling welstand en monumenten Midden Nederland naar MooiSticht) (nav liquidatie):

Voorgesteld wordt:

- geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen van het college van B&W een concept dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht af te sluiten.

- de Eerste wijziging Bouwverordening De Ronde Venen 2011 vast te stellen.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: centrumplan vinkeveen commissie rimtelijke zaken ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 06 december 2016 | 01.32 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 06 december 2016 | 02.09 uur

Auteur

Ferry Mulder