Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, dinsdagavond 7 maart, vergadert vanaf 19:00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

4a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

4b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen. Daarnaast kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Welstand en Monumenten Midden-Nederland.

5 - Punten voor de raad van 23 maart 2017:

5a - Centrumplan Vinkeveen:

Voorgesteld wordt:

1. Variant 2, met een nieuwe ontsluiting op de dijk, als voorkeursvariant verder uit te werken met de volgende randvoorwaarden:

- Het formaliseren van een provinciale bijdrage voor de volledige kosten voor de aanleg van een nieuwe ontsluiting op de N201;
- Het voorzien in verkeersveilige aansluitingen van de nieuwe ontsluiting op de Kerklaan/Roerdompstraat en de Herenweg/Baambrugse Zuwe;

2. Kennis te nemen van de financiële gevolgen en risico’s, zoals beschreven onder het kopje ‘Financiën’;

3. Een raadswerkgroep te formeren om de gemeenteraad tijdens en bij de uitwerking te betrekken.

5b - Verklaring van geen bedenkingen bedrijfsperceel Voorbancken 1a Vinkeveen: 

Voorgesteld wordt:

• Een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te geven voor het verlenen van de projectomgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning op het perceel Voorbancken 1a in Vinkeveen; 
• Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor het project anderszins zijn verzekerd;
• Te besluiten dat het college van burgemeester en wethouders de vergunning kan verlenen en de zienswijzen kan behandelen voor zover er na de periode van ter inzagelegging geen wezenlijke wijzigingen aan het ontwerpbesluit worden doorgevoerd.

5c - Ontwikkelkader forten, een toekomstvisie voor vijf forten in De Ronde Venen:

Voorgesteld wordt het Ontwikkelkader forten De Ronde Venen vast te stellen.

5d - Toekomstige positionering vergunningverlening toezicht en handhaving:

Voorgesteld wordt:

1. In te stemmen met het voornemen van het college te kiezen voor het scenario 3 ‘ODRU als adviesbureau’ conform het advies van Seinstra;
2. De meerkosten van € 330.000 per jaar vanaf 2018 structureel te dekken ten laste van het begrotingsresultaat;
3. De verdere uitwerking van scenario 3 binnen deze kaders aan het college over te laten. 

6 - Overige punten:

6a - Brief vereniging voor natuur- en milieubescherming Groene Venen over Vinkeveense Plassen: 

Op verzoek van de fracties PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal en ChristenUnie–SGP wordt de brief in de commissie besproken.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: ontwikkelkader forten centrumplan vinkeveen raadscommissie ruimtelijke zaken ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 07 maart 2017 | 03.04 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 07 maart 2017 | 03.22 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-