Agenda gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Donderdag 20 april, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van deze gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda:

Bij de vaststelling van de agenda kunnen eventuele moties worden ingediend.

4 - Spoorboekje naar een Klimaatneutrale gemeente in 2040:

Voorgesteld wordt:

• het Spoorboekje naar een Klimaatneutrale gemeente in 2040 vast te stellen;
• het college op te dragen de in het spoorboekje voorgestelde sporen uit te voeren:
• de kosten verbonden aan het spoorboekje van € 129.000 in 2018 en in 2019 te dekken uit de algemene reserve.

5 - Uitvoering haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling De Meijert:

Voorgesteld wordt:

• in te stemmen met het projectplan De Meijert en omgeving “Haalbaarheidsonderzoek integrale herontwikkeling”;
• in te stemmen met de Intentieovereenkomst De Meijert en omgeving, waarin de gemeente en de stakeholders uit het gebied afspraken maken over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek;
• een incidenteel budget van € 41.000ter beschikking te stellen voor de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek;
• het gemeentelijk aandeel in deze kosten van € 25.500 ten laste te brengen van de algemene reserve.

6 - Voorbereiding op de Omgevingswet:

Voorgesteld wordt het Richtinggevend Document vast te stellen, en daarmee tegelijk:

- in te stemmen met de systematiek van besturen met afnemende onzekerheid ter voorbereiding op de Omgevingswet, waarbij jaarlijks in de raad een voortgangsnotitie wordt vastgesteld die de mogelijkheid geeft om op basis van de laatste inzichten te sturen, conform de inleiding van het Richtinggevend Document;
- in te stemmen met de 31 richtingen zoals die zijn beschreven in het Richtinggevend Document, inclusief de richtingen om pilotproducten te starten, en hiermee de voorbereiding op de Omgevingswet van richting te voorzien.

7 - Vaststellen Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017: 

Voorgesteld wordt:

• de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 (hierna: ASV 2017) vast testellen;
• in te stemmen met de brief inclusief bijlage aan het Participatieplatform Sociaal Domein, waarin zij over de reactie op hun uitgebrachte advies worden geinformeerd.

8 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Vaststellen korte weergave van de raadsvergadering van 23 maart 2017;

4 - Akkoordstukken:

4a - Budgetaanvraag voor het vervangen van vier betonbruggen op Plaswijk te Vinkeveen:

Voorgesteld wordt voor 2017 een investeringsbudget van € 445.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van vier betonbruggen op Plaswijk en de kapitaallasten op te nemen in de kadernota voor de begroting van 2018.

b Verklaring van geen bedenkingen ecologische verbinding langs de Veldwetering Wilnis, 

Voorgesteld wordt:

• een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te geven voor het verlenen van de projectomgevingsvergunning voor het realiseren van een ecologische verbindingszone op gronden langs de Veldwetering;
• te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten voor het project anderszins zijn verzekerd;
te besluiten dat het college van burgemeester en wethouders de vergunning kan verlenen en de zienswijzen kan behandelen voor zover er na de periode van ter inzagelegging geen wezenlijke wijzigingen aan het ontwerpbesluit worden doorgevoerd.

4c -Wet voorkeursrecht gemeenten centrumplan Vinkeveen, raadsvoorstel 027/17 GEWIJZIGD: 

Voorgesteld wordt:

het besluit van het college van 14 maart 2017 te bestendigen door Onroerende zaken aan te wijzen die zijn gelegen in het plangebied van het Centrumplan Vinkeveen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg):
• op basis van artikel 2 van de Wvg over te gaan tot aanwijzing voor de duur van drie jaar van de onroerende zaken gelegen in het plangebied van het Centrumplan Vinkeveen als onroerende zaken waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale overzicht;
• als uitgangspunt voor de planologische onderbouwing voor de aanwijzing ingevolge artikel 4 van de Wvg uit te gaan van de structuurvisie De Ronde Venen 2030 zoals door uw gemeenteraad vastgesteld op 17 oktober 2013 en de dorpsvisie Centrum Vinkeveen zoals door uw gemeenteraad vastgesteld op 6 februari 2014.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in de Staatscourant.

4d - Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt:

Voorgesteld wordt tot vaststelling over te gaan van de Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

4e - Verlening ontheffing woonplaatsvereiste wethouder:

Voorgesteld wordt het verzoek tot verlenging ontheffing van de woonplaatsvereiste van de heer D.L. Moolenburgh te honoreren.

4f - Onttrekking aan openbaarheid van fiets- en voetpad aan de Wagenmaker in Wilnis:

Voorgesteld wordt een gedeelte van het fiets- en voetpad ter hoogte van de voormalige Veenzijdeschool in Wilnis, zoals schetsmatig aangegeven op de tekening, aan de openbaarheid te onttrekken.

5 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering:

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.

6 - Sluiting.

De bij de agenda van de besluitnemende raad behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen gemeenteraadsvergadering ronde venen
Geplaatst

woensdag 19 april 2017 | 17.03 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 19 april 2017 | 18.34 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-