Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, dinsdagavond 9 mei, vergadert vanaf 20:00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen: 

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling: 

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke regelingen:

Onder dit agendapunt kan er actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Welstand, Monumenten Midden-Nederland,

6 - Punten voor de gemeenteraad van 31 mei/1 juni 2017:

6a - Actualisatie grondexploitaties 2017: 

Voorgesteld wordt.

• de vier geactualiseerde grondexploitaties 2017 welke zijn toegelicht in de rapportage 'Actualisatie grondexploitaties 2017' dd. 30 maart 2017 vast te stellen;
• in te stemmen met de mutatie op de verliesvoorziening van € 955.000 (voordelig) en dit te verwerken in de programmarekening 2016:
• het voordeel ten gevolge van de aan te passen rente 2017 over de boekwaarde van de grondexploitaties van € 28.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2017;
• op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 2017 de budgetten voor de bouwgronden in exploitatie in de begroting 2017 op te nemen;
• de door het college in zijn vergadering van 18 april 2017 opgelegde geheimhouding met betrekking tot bij dit voorstel behorende rapportage “actualisatie grondexploitaties 2017 geheim” te bekrachtigen . De geheimhouding geldt voor de looptijd van de grondexploitaties (uiterlijk tot 2021).

6b - Vaststellen Kadernota 2018:

Voorgesteld wordt:

• de Kadernota 2018 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en kaders voor de Begroting 2018;
• de Kadernota 2018 als startpunt te gebruiken voor de te maken sluitende meerjarenprogrammabegroting.

In de commissie Ruimtelijke Zaken wordt het domein 2. Economie, wonen en ruimtelijke ordening aan de orde gesteld, inclusief de hierop betrekking hebbende financiële effecten genoemd in bijlage 1. Overzicht nieuwe uitgaven Kadernota 2018.

7 - Overige punten:

7a - Raadsvoorstel Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor Centrumplan Vinkeveen:

Op verzoek van de fractie Ronde Venen Belang wordt het in de raad van 20 april jl. vastgestelde raadsvoorstel voor bespreking geagendeerd.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

Omdat in de gezamenlijke raadscommissie Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken van maandag 8 mei jl. de tijd ontbrak om de gehele agenda af te werken, wordt tijdens deze commissievergadering ook het domein 3. Bereikbaarheid en leefbaarheid aan de orde gesteld, inclusief de hierop betrekking hebbende financiële effecten genoemd in bijlage 1. Overzicht nieuwe uitgaven Kadernota 2018

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.

Foto: RTV Ronde Venen


Trefwoorden: wet voorkeursrecht gemeenten begroting 2018 ronde venen kadernota 2018 ronde venen centrumplan vinkeveen commissie publieke zaken ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 09 mei 2017 | 01.48 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 09 mei 2017 | 03.25 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-