Besluiten college van B&W De Ronde Venen

De Ronde Venen - Tijdens de laatste vergadering van het college van B&W voor het zomerreces afgelopen woensdag, zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

- t.a.v. het Beheerplan buitensportaccommodaties:

• in te stemmen met het Beheerplan buitensportaccommodaties 2017-2032;
• de bedragen uit het onderdeel MIP en MOP van het Beheerlan te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021;
• ieder jaar dit Beheerplan te actualiseren en door het college van B&W te laten vaststellen;
• het Beheerplan buitensportaccommodaties 2017-2032 aan de gemeenteraad aan te bieden.

- t.a.v. de oprichting Gezondheidscentrum Vinkeveen:

• het vrijkomende gedeelte van de Sint Jozefschool te verkopen aan Gezondheidscentrum Vinkeveen B.V. voor een bedrag van € 250.000 k.k., zodat zij hier een gezondheidscentrum kunnen bouwen
• het investeringsbedrag voor de renovatie van de Sint Jozefschool van € 350.000 ten laste te brengen van het investeringskrediet, zoals vastgesteld in het Raadsbesluit van 24 november 2016 en dit betalen alvorens de koopsom van het vrijkomende deel van de Sint Jozefschool van € 250.000 van de zorgverleners wordt ontvangen
•  in te stemmen met de voorgenomen overdracht van een gedeelte van het schoolgebouw en terrein van de Sint Jozefschool te Vinkeveen aan gemeente De Ronde Venen
• de gemeenteraad te informeren met een informatienota.

- t.a.v. de Aanpak Parkeersituatie Centrum Mijdrecht en aanpak handhaving parkeerschijfzone: 

1. in te stemmen met de aanpak van de Parkeersituatie Centrum Mijdrecht bestaande uit de volgende acties:

a. het uitvoeren van parkeertellingen, het evalueren van het parkeerontheffingenbeleid voor het Mijdrechtse centrum en indien nodig het aanscherpen van het parkeerontheffingenbeleid;
b. het opstaren van een communicatietraject over de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein;
c. het intensiever communiceren over het parkeren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
d. het intensiveren van de handhaving op de parkeerschijfzone door de inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's), zowel in het Mijdrechtse centrum als in de overige blauwe zones in de gemeente; 
e. het in gesprek blijven met de ondernemers in het centrum van Mijdrecht over de gezamenlijke inspanningsverplichting en acties;
f. het stimuleren van het fietsgebruik in het centrum van Mijdrecht onder eigen personeel, ondernemers en bezoekers.

2. de gemeenteraad hierover te informeren d.m.v. een informatienota.

- in te stemmen met de plaatselijke ruiming van diverse graven in het najaar van 2017 waarvan de grafrechten verlopen zijn en in te stemmen met het stappenplan dat gevolgd zal worden bij deze ruiming;

- kennis te nemen van het Uitvoeringsplan afval 2017-2020, em dit ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden;

- Door middel van een informatienota de resultaten van het kwantitatieve onderdeel van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en participatie 2016 (CEO’s), te delen met de gemeenteraad;

- t.a.v. het structureel aanbieden van weerbaarheidstrainingen voor leerlingen basisonderwijs:

1. de weerbaarheidstrainingen, die afgelopen schooljaar als pilot zijn aangeboden, structureel aan te bieden aan kinderen in het basisonderwijs ten behoeve van het vergroten van de weerbaarheid, sociale vaardigheden en assertiviteit en het reduceren van faalangst;

2. het aanbod aan weerbaarheidstrainingen aan te scherpen en extra geld te reserveren voor een flexibel inzetbare training die ingezet kan worden als er een wachtlijst voor een specifieke training ontstaat.

- t.a.v. de evaluatie van de pilot resultaatgericht financieren en werken Wmo huishoudelijke ondersteuning 2015: 

1. kennis te nemen van- en de gemeenteraad d.m.v. een informatienota te informeren over de evaluatie ‘Resultaatgericht werken en financieren Wmo 2015’.

2. in te stemmen met de definitieve invoering resultaatgerichte financiering op het gebied van Huishoudelijke Hulp, zoals dit nu in de voorlopige beleidsregels is vastgesteld.

- voor de ontwikkeling van het perceel Dorpsstraat 75 te Mijdrecht (voormalig Nieuw Avondlicht) een anterieure overeenkomst (inclusief planschadeovereenkomst) aan te gaan met de Stichting Zonnehuisgroep Amstelland en Bébouw Midreth b.v., onder het voorbehoud dat een concerngarantie wordt overgelegd;

- in te stemmen met het verlengen van de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst t.b.v. de uitwerkingsfase van de Dorpsvisie Vinkeveen, en de afspraken uit het bestuurlijk overleg te bevestigen en hiermee aan te sturen op AHV/Timpaan als enige actieve ontwikkelaar in het gebied.

- in te stemmen met de uitvoering van een proef voor het instellen van een voetgangerszone in het Mijdrechtse centrum als onderdeel van de uitvoering van de motie 'Verkeerssituatie Centrum Mijdrecht, en de gemeenteraad hierover te informeren;

- de gemeenteraad d.m.v. een informatienota te informeren over de door het Dorpscomité De Hoef gemaakte Dorpsvisie De Hoef 2016, en in te stemmen met de gemeentelijke reactie hoe met de punten vanuit de Dorpsvisie kan worden omgegaan en wat de gemeente daarmee gaat doen;

- in te stemmen met de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie-SGP over de jaarmarkt in Abcoude, en de gemeenteraad hierover te informeren;

- het burgemeestersbesluit dat de hond Cesar wordt aangewezen als gevaarlijk, voor kenninsneming aan te nemen;

- toestemming te verlenen voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 26 augustus 2017 van 09:00 tot 14:30 uur op het adres Herenweg 205 te Vinkeveen;

- ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken tijdens het evenement ’Autocross Abcoude’ vanuit een verkoopwagen op het crossterrein op zaterdag 26 augustus 2017 van 10:00 tot 20:30 uur;

- ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken tijdens het evenement ’Feestweek Abcoude’ vanuit een tijdelijke inrichting op de hoek van het Raadhuisplein met de Raadhuislaan in Abcoude in de periode dinsdag 29 augustus tot en met zondag 3 september 2017;

- toestemming te verlenen voor het houden van een picknick in het Speelwoud aan de Pieter Joostenlaan te Wilnis op zondag 27 augustus 2017 van 12:00 uur tot 17:00 uur;

- vergunning te verlenen voor het plaatsen van overkappingen, tenten, podia, mobiele bars en het maken van muziek door een disc-jockey en een live-band en het langer open mogen zijn van het terras van een drietal horeca-inrichtingen gevestigd aan de Hoogstraat en de Koppeldijk in Abcoude in de periode van dinsdag 29 augustus tot en met zondag 3 september 2017;

- toestemming te verlenen voor het houden van een buurtbarbecue op de Waterhoen te Mijdrecht op zaterdag 26 augustus 2017 van 17:00 tot 23:30 uur.

Daarnaast kwamen tijdens de collegevergadering nog de volgende punten aan de orde:

- Omgevingsraad Schiphol: wethouder Moolenburgh doet verslag van het bestuurlijk overleg van het Cluster Groene Hart van de Omgevingsraad Schiphol. Het college besluit deel te nemen aan een geluidsmeting door de Omgevingsdienst Midden-Nederland van vliegverkeer op een nader te bepalen locatie in Abcoude. De kosten van de geluidsmeting van ca. € 8.500 worden meegenomen  in de tweede bestuursrapportage.

Verder neemt het college kennis van het initiatief vanuit de Groene Hart-gemeenten om op 20 juli a.s. over de Schipholdiscussie en de rol van de Groene Hart-gemeenten daarin, een publiekscampagne te starten. Deelname van De Ronde Venen betekent aanwezigheid van een collegelid bij start campagne en ook wordt dan een bijdrage van € 1.500 gevraagd. Op basis van de heden ontvangen informatie wordt wethouder Schuurs gemandateerd te beoordelen of deelname van De Ronde Venen van belang is.

- Centrumplan Vinkeveen: wethouder Moolenburgh blikt terug op de drukbezochte inloopavond over het centrumplan Vinkeveen en de goed verlopen raadswerkgroep centrumplan Vinkeveen.

- Herontwikkeling locatie Pothuizen in Amstelhoek: wethouder Moolenburgh doet verslag van zijn overleg over de voortgang van de plannen tot herontwikkeling van de locatie Pothuizen in Amstelhoek. In het overleg is gemeld dat de procedure voor de vergunning voor de sanering binnenkort in gang wordt gezet.

- Wijziging straatnaam: wethouder Moolenburgh heeft een verzoek ontvangen voor aanpassing van de straatnaam Hooispoor in Abcoude. Het college verzoekt met de vragensteller in overleg te gaan om tot een oplossing te komen.

- N196/N201/Rotonde Amstelhoek: wethouder Schuurs blikt terug op de opening van de rotonde Amstelhoek. De bijeenkomst was druk bezocht door inwoners van Amstelhoek en heeft tot goede voorstellen tot (kleine) verbeterpunten geleid. Deze worden opgepakt.

- Jeugdzorg: wethouder Schuurs doet verslag van het bestuurlijk overleg binnen de provincie Utrecht over jeugd, waarbij onder meer is gesproken over de aanbesteding 2018 en 2019 van het project “Samen veilig midden Nederland”.

- Onderzoek toekomst N201: wethouder Schuurs doet terugkoppeling van haar overleg met Jesse Oijevaar van de provincie Utrecht over de voortgang van het onderzoek naar de toekomst van de N201.

- WOZ-aanslagen legakkers: wethouder Schuurs meldt dat Gemeentebelastingen Amstelland in verband met de aanslagen Woz voor de legakkers verzoeken heeft ontvangen tot uitstel van betaling van de aanslag tot dat het onderzoek over deze problematiek is afgerond. Het college besluit dit uitstel te verlenen tot 1 november 2017.

- Ontwikkelingen centrum Mijdrecht: burgemeester Divendal en wethouder Schuurs doen verslag van hun overleggen met Koopcentrum Mijdrecht over de verschillende ontwikkelingen in het dorpscentrum Mijdrecht, onder meer over het parkeren.


Trefwoorden: college b w ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

vrijdag 14 juli 2017 | 17.22 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 15 juli 2017 | 02.48 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-