Agenda commissie Publieke Werken

De Ronde Venen - Vanavond, woensdagavond 15 november, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Publieke Werken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda: 

4 - Vaststellen notulen vorige vergadering commissie;

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen: 

5a - Toezeggingen: 

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Publieke Werken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen OmgevingsDienst regio Utrecht, Recreatieschap Vinkeveense Plassen en N.V. AfvalVerwijdering Utrecht.

6 - Punten voor de raad van 30 november 2017:

6a - Uitvoeringsplan afval:

Voorgesteld wordt:

• Het Uitvoeringsplan 2017-2020, afval scheiden in de gemeente De Ronde Venen vast te stellen.
• De frequentie in de inzameling van restafval voor de laagbouw te verlagen tot één keer per vier weken (in plaats van één keer in de twee weken). 
• Bij hoogbouwlocaties de huidige restafvalcocons om te bouwen tot cocons voor oud papier en gf-containers te plaatsen bij hoogbouwlocaties die een dergelijke voorziening nog niet hebben.
• Hiervoor een investeringsbudget van € 350.000 beschikbaar te stellen in 2018 en het restafval bij hoogbouw dan vervolgens in te zamelen in nieuw te plaatsen ondergrondse containers.
• Met communicatie het gedrag van inwoners om afval te scheiden verder te stimuleren.

6b - Gemeentelijk rioleringsplan:

Voorgesteld wordt het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 vast te stellen.

6c - Tweede wijziging verordening lijkbezorgingsrechten De Ronde Venen 2012:

Voorgesteld wordt de tweede wijziging Verordening lijkbezorgingsrechten De Ronde Venen 2012 vast te stellen.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.


Trefwoorden: rtv ronde venen ronde venen commissie publieke werken uitvoeringsplan afval gemeentelijk rioeringsplan verordening lijkbezorgingsrechten
Geplaatst

woensdag 15 november 2017 | 16.23 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 15 november 2017 | 16.37 uur

Auteur

Ferry Mulder