Agenda commissie Samenleving & Inwonerszaken en Publieke Werken

De Ronde Venen - Vanavond, woensdagavond 6 december, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Publieke Werken en Samenleving & Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda;

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland, PAUW Bedrijven, Gemeenschappelijke Welstand, Monumenten Midden-Nederland, OmgevingsDienst regio Utrecht, Recreatieschap Vinkeveense Plassen en N.V. AfvalVerwijdering Utrecht.

6 - Punten voor de gemeenteraad van van 21 december 2017:

6a - Visiedocument 'Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16':

Voorgesteld wordt in te stemmen met de regionale koers Maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16.

6b - Aanvullend investeringsbudget ten behoeve van bouw veerpont Nessersluis:

Voorgesteld wordt:

• Een aanvullend investeringsbudget te verstrekken van € 253.000 voor het realiseren van de veerpont Nessersluis in 2018; 
• De extra kapitaallasten vanaf 2019 ter hoogte van € 8.469 op te nemen in het meerjarenperspectief 2018-2021.

6c - Wegenbeheerplan 2018 – 2022:

Voorgesteld wordt:

• Het Wegenbeheerplan 2018-2022 met de daarbij behorende risicomatrix als richtinggevend document vast te stellen;
• In te stemmen met de uitvoering in 2018 conform de begroting;
• Voor de jaren 2019-2021 bij de kadernota afwegingen te maken met betrekking tot de geplande investeringen.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.

Geplaatst

woensdag 06 december 2017 | 01.52 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 06 december 2017 | 02.05 uur

Auteur

Ferry Mulder