Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, dinsdagavond 6 februari, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen van vorige commissie Ruimtelijke Zaken; 

5- Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen

5c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan er actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Welstand, Monumenten Midden-Nederland,

6 - Punten voor de raad van 22 februari 2018:

6a - Vaststelling bestemmingsplan Stationsstraat 14, Abcoude:

Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.

6b - Richtinggevende keuzes voor bestemmingsplan Plassengebied + aanpak van bestaande illegale bebouwing:

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met de notitie ‘Richtinggevende keuzes bestemmingsplan Plassengebied (voorkeursalternatief*)’, inclusief het voorgestelde pakket compenserende en mitigerende maatregelen.
• In te stemmen met de notitie ‘Aanpak bestaande (illegale) bebouwing’ als richtinggevend document voor de uitwerking van deze aanpak.
• Kennis te nemen van het tussentijds advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (cieMER) en de reacties van stakeholders op het MER.
• In te stemmen met de voorgestelde wijze van verwerking van deze reacties en uw inbreng, zoals opgenomen in de Nota adviezen en inbreng en de wijze waarop het MER verder wordt afgerond.
• In te stemmen met de noodzakelijke vervolgstappen (belangrijkste genoemd onder 5.1).

6c - Transitieplan elektriciteit:

Voorgesteld wordt kennis te nemen van het transitieplan Elektriciteit.

6d - Centrumplan Vinkeveen:

Voorgesteld wordt:

• Kennis te nemen van de resultaten van de uitwerking van variant 2, waarbij deze financieel niet haalbaar is gebleken;
• Opdracht te geven de mogelijkheden te verkennen om op een andere wijze een ontwikkeling te realiseren die aansluit bij de ambities uit de dorpsvisie;
• Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 20.000 ten laste van de algemene reserve.

7 - Overige Punten:

7a - Informatienota structurele aanpak permanente bewoning recreatiewoningen:

Bovengenoemde informatienota wordt op verzoek van de fractie van D66 besproken.

7b - Informatienota stand van zaken Hoflandscholen:

Bovengenoemde informatienota wordt op verzoek van de fractie van D66 besproken.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: hoflandscholen permanente bewoning recreatiewoningen bestemmingsplan plassengebied bestemmingsplan stationstraat 14 abcoude centrumplan vinkeveen commissie ruimtelijke zaken ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

dinsdag 06 februari 2018 | 02.31 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 06 februari 2018 | 02.46 uur

Auteur

Ferry Mulder