Agenda gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Woensdag 30 mei vergadert vanaf 19:00 uur (let op: andere dag en gewijzigde aanvangstijd) de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De gemeenteraadsvergadering zal voor het grootste deel in het teken staan van de Kadernota 2019. Hiervoor is de vergadering gepland op twee dagen, woensdag 30 mei en donderdag 31 mei a.s. 

De agenda voor het eerste deel van de gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda:

Bij de vaststelling van de agenda kunnen eventuele moties worden ingediend.

4 - Vaststellen Kadernota 2019:

Voorgesteld wordt:

• De Kadernota 2019 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en kaders voor de Begroting 2019;
• De Kadernota 2019 als startpunt te gebruiken voor de te maken sluitende meerjarenprogrammabegroting.

De fracties starten hun eerste termijn met het benoemen van hun speerpunten van beleid. In de vergadering wordt aangegeven, dat naast deze inbreng, de ingediende algemene beschouwingen onderdeel uitmaken van de beraadslaging.

De volgorde van spreektijd wordt bepaald bij loting door de voorzitter. Gesproken wordt vanaf het spreekgestoelte. Tijdens het benoemen van de speerpunten van beleid wordt geen ruimte geboden voor interrupties. Voor het benoemen van de speerpunten heeft de fractie maximaal 3 tot maximaal 5 minuten de gelegenheid.

Debat over de algemene beschouwingen:

De raad krijgt de gelegenheid te reageren op elkaars algemene beschouwing/met elkaar in debat te gaan. De voorzitter en griffier doen een voorzet voor het behandelen van een drietal onderwerpen/blokken binnen het debat over de algemene beschouwingen.

Pauze (21:30 uur)

Reacties college van B&W op de ingediende algemene beschouwingen:

Het college geeft in de eerste termijn een mondelinge reactie op de algemene beschouwingen. De spreektijd bedraagt per collegelid 15 minuten. Tijdens de beantwoording van het college is er ruimte interrupties te plegen.

Schorsing (23:00 uur)

Gestreefd wordt naar de eindtijd van 23:00 uur. Hetgeen niet aan de orde is gekomen, wordt donderdagavond 31 mei opgepakt.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden. Hier zijn ook de door de partijen ingediende algemene beschouwingen te lezen.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


Trefwoorden: begroting 2019 algemene beschouwingen kadernota 2019 de ronde venen gemeenteraad ronde venen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

woensdag 30 mei 2018 | 01.38 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 30 mei 2018 | 00.49 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-