Nieuw natuurgebied bij Wilnis

Wilnis - Wilnis krijgt een nieuw natuurgebied onder de naam ‘Marickenland’. Dit rietland-natuurgebied vergroot de biodiversiteit. Het draagt ook bij aan een klimaatbestendige woonomgeving, recreatie, het tegengaan van bodemdaling en het biedt innovatiekansen aan boeren. 

De provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaan samen aan de slag voor Marickenland.

Door de aanleg van rietlandnatuur krijgt het veen in het gebied geen kans om te oxideren en dat voorkomt CO2-uitstoot.

De provincie Utrecht zorgt met dit natuurgebied voor een verbinding met andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Het is daarmee een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat netwerk moet natuurgebieden onderling beter met elkaar verbinden en met de omringende agrarische gebieden.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht legt waterberging aan in het gebied. Dat maakt omliggende woonwijken beter bestand tegen hevige regenbuien.

Gemeente De Ronde Venen creëert met dit gebied extra recreatiemogelijkheden. Staatsbosbeheer gaat de nieuwe natuur beheren.

In het project werken de vier partijen nauw samen. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het is belangrijk om de provincie toekomstbestendig te maken. De aanleg van nieuwe natuur speelt daar een belangrijke rol bij. Het levert een gezonde woonomgeving op voor onze inwoners en zorgt voor nieuwe recreatiemogelijkheden. Samen met de partners zorgen we voor een provincie waar het ook in de toekomst prettig wonen, werken en leven is. “

De inrichting van het gebied start waarschijnlijk in 2021. Vooruitlopend hierop is al een eerste proefveld van 6 hectare met lisdodde aangelegd, om ervaring op te doen met de teelt van deze plant in dit natuurgebied. Deze plant, de zogenaamde ‘rietsigaar’, helpt met het zuiveren van de bodem en het water. Ook vormt het mogelijk een nieuw verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied.

Ook wordt er al gewerkt aan de ontwikkeling van een natuurspeelplaats, die in samenwerking met de omgeving is ontworpen.

Alle plannen worden in gezamenlijkheid opgesteld door de samenwerkingspartners. Deze ondertekenden op 2 juli jl. een samenwerkingsovereenkomst om de plannen officieel te bekrachtigen. 

Verder zijn onder andere ook het collectief Rijn Vecht en Venen, LTO, de Agrarische Natuurvereniging ‘De Venen’, natuur- en milieuvereniging ‘De Groene Venen’, het Dorpscomité Vinkeveen en omwonenden bij de planvorming betrokken.


Trefwoorden: wilnis rtv ronde venen provincie utrecht natuurgebied marickenland natuurnetwerk nederland
Geplaatst

maandag 06 juli 2020 | 02.41 uur

Laatst gewijzigd

maandag 06 juli 2020 | 19.13 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-