De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarmee wil zij
vooroplopen in de regio.

Tijdens de behandeling in de laatste raadsvergadering van 1 en 2 juli jl. voor het zomerreces werd ‘’het Beleid voorwaarden zonnevelden en windmolens’’ behandeld. In dit beleid geeft het college van B&W aan dat het beoogde effect van dit plan is duurzame energieopwekking. Dit wil men realiseren op een manier die gedragen wordt door inwoners en die landschappelijke natuur en cultuurhistorische kwaliteiten beschermt.

Het college geeft hierin terecht aan dat zonnevelden en windmolens impact hebben op de natuur en op cultuurhistorische kwaliteiten. Daarom worden er voorwaarden gesteld over ruimtelijke inpassing in het landschap, behoud van bodemkwaliteit en compensatie van natuurschade.

Tegelijkertijd wordt in de beleidsvoorwaarden aangegeven dat bij het plaatsen van windmolens en zonnevelden, natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap zeker niet heilig zijn.

In de nota gaat het alleen over de voorwaarden voor windmolens en zonnevelden voor het opwekken van zonne- en windenergie. Ook staat er expliciet: dat doen we niet langer met aardgas!

Aardgas is op zich de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof en is makkelijk te exploiteren. Dat is niet de reden dat we nu á la minute van het gas af moeten, maar dat komt door de afspraken van de overheid die in Groningen zijn gemaakt. In de ons omringende landen wordt juist het gebruik van aardgas gestimuleerd.

De Seniorenpartij neemt het het college kwalijk dat zij zich alleen focust op wind- en zonne-energie. Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van windenergie op zee in combinatie met waterstof.

De Seniorenpartij heeft tijdens de commissievergadering al gewezen op de plannen van Shell, Gasunie en Groningen Seaports, om een groot windmolenpark in zee boven Groningen te bouwen. Deze energie wordt daarna op het land omgezet in waterstof, in een van de grootste waterstoffabrieken van Europa. Deze waterstof kan dan na aanpassing van het bestaande leidingnet van de Gasunie getransporteerd worden door het hele land. Daarmee kan in principe heel Nederland van schone energie worden voorzien.

Wij vinden het van groot belang dat de infrastructuur van gasleidingen om die reden blijft bestaan.

Dit zijn ontwikkelingen waarover binnen het college niet wordt gesproken. Straks staan er in ons prachtige cultuurlandschap enorme windmolens en grote zonnevelden, terwijl dit wellicht, zeker in deze mate, totaal overbodig blijkt te zijn.

Een voorbeeld van hoe het mis kan gaan is de zgn. ‘schone biomassafabrieken’. Een enorme inschattingsfout van de overheid. De Europese koepelorganisatie voor wetenschappers EASAC waarschuwt al geruime tijd dat bij verbranding van hout meer CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van kolen en gas. Er worden hele bossen gekapt om zgn. schone energie te verkrijgen. En uiteindelijk omdat de subsidiestroom dit mogelijk maakt.

De Seniorenpartij maakt zich grote zorgen over de voorgestelde beleidsregels, die aangeven dat er allerlei wetten en regels aanpast gaan worden om de windmolens en zonnevelden toch daar te krijgen waar het college ze wil hebben. De Seniorenpartij is bang dat hier sprake is van een tunnelvisie op het gebied van zonnevelden en windmolens en dat het college niet openstaat voor de veel minder ingrijpende manieren van duurzame energievoorziening.

De Seniorenpartij wil ook dat De Ronde Venen klimaatneutraal wordt. Juist in het belang van onze kinderen en kleinkinderen wil de partij dat een weloverwogen besluit wordt genomen en dat het prachtige cultuurlandschap niet volgebouwd wordt met grote windmolens die achteraf wellicht niet nodig blijken te zijn.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de Seniorenpartij dan ook tegen dit voorstel gestemd.

De foto's bij dit artikel zijn uitsluitend ter illustratie


Trefwoorden: politiek randvoorwaarden zonnevelden windmolens zonnevelden windmolens klimaatneutraal 2040 milieu rtv ronde venen
Geplaatst

maandag 20 juli 2020 | 16.30 uur

Laatst gewijzigd

maandag 20 juli 2020 | 18.17 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-