Agenda commissie Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, woensdagavond 7 december, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Punten voor de raad van 15 december 2016:

3a - Project Spoedwoning: woningtoewijzing en –verdeling:

Voorgesteld wordt:

1. In te stemmen met de basisverdeling voor de sociale huurwoningen in de Spoedwoninglocaties en de doorstroomregeling voor sociale huurwoningen in de reguliere nieuwbouwplannen de komende jaren, zoals weergegeven in het rapport Project Spoedwoning - Woningtoewijzing en -verdeling.

2. In te stemmen met het optimaal gebruik maken van de lokale bindingsmogelijkheden uit de Huisvestingswet door de reguliere sociale huur-nieuwbouwwoning met voorrang aan te bieden aan woningzoekenden die een woning van GroenWest in onze gemeente achterlaten.

3. Het college opdracht te geven deze regeling op grond van artikel 2.5.4 (experimenten) van de Regionale Huisvestingsverordening Utrecht 2015, gemeente De Ronde Venen uit te werken en in te stellen.

3b - Milieueffectrapportage bestemmingsplan Plassengebied (notitie reikwijdte en detailniveau): 

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen, zoals opgenomen in de zienswijzennota.
• Ook voor deelgebied C een maximale variant te onderzoeken (in afwijking van uw eerdere besluit).
• Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (cie mer).
• Uitvoering te geven aan het advies van de cie mer; waarbij op drie punten een nuancering wordt aangebracht:

Er wordt geen volledig nieuw visietraject doorlopen, maar de bestaande visies worden beter in hun samenhang beschreven, waarbij de (inventarisatie van) de kernkwaliteiten en het functioneren van het gebied in beeld worden gebracht.

De in paragraaf 3.2 beschreven aanpak van het gebied wordt niet volledig gevolgd. Kernkwaliteiten, randvoorwaarden uit wet- en regelgeving, de feitelijke situatie en de behoefte worden in beeld gebracht in het MER. De milieugebruiksruimte wordt niet expliciet bepaald.

De toets aan de wettelijke planologische 0-situatie vindt plaats overeenkomstig het advies van de cie MER. Omdat er echter nog geen besluit is genomen met betrekking tot het eventueel legaliseren van aanwezige illegale bebouwing in het gebied, kan de suggestie van de cie MER met betrekking tot het in het voornemen tevens opnemen van de bestaande (illegale) situatie, niet worden overgenomen. In plaats daarvan wordt nu een tussenstap gemaakt (zie argumenten) om ook inzichtelijk te kunnen maken het effect dat deze bestaande illegale bebouwing op de uitwerking van de mogelijkheden in het plangebied heeft en om de raad het instrument aan te reiken om een voldragen besluit te nemen over het al dan niet legaliseren van aanwezige illegale bebouwing in het bestemmingsplangebied. Daarnaast spelen nog andere overwegingen eveneens een rol (zie argument 4.1)

• In te stemmen met de notitie Reikwijdte en detailniveau als basis voor het Milieueffectrapport (MER), met inachtneming van aanvullingen vanuit de zienswijzen en beslispunt 2 en 4.

• Te bepalen dat in samenwerking met de raad wordt gewerkt aan een plan met betrekking tot de vraag hoe we van de situatie van nu naar de toekomstige gewenste situatie komen en dit gelijktijdig met de keuzes rond het voorkeursalternatief voor de mer in de raad te behandelen.

3c - Bestemmingsplan De Hoef Oostzijde 27:

Voorgesteld wordt het bestemmingsplan De Hoef Oostzijde 27 gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

3d - Bestemmingsplan Plashoeve Vinkeveen:

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met de nota van zienswijzen bestemmingsplan Plashoeve
• Het bestemmingsplan Plashoeve, inclusief nota van zienswijzen bestemmingsplan Plashoeve, gewijzigd vast te stellen
• Geen exploitatieplan vaststellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is door het sluiten van de anterieure overeenkomst Plashoeve.

4 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: commissie rimtelijke zaken gemeenteraad ronde venen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

woensdag 07 december 2016 | 00.32 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 06 december 2016 | 23.48 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-