Agenda gecombineerde commissievergadering

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 8 december, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën, Publieken Werken en Samenleving en Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën, Publieke Werken en Samenleving en Inwonerszaken en mededelingen te doen.

Daarnaast kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Utrecht, Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen, Omgevingsdienst regio Utrecht, Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland, PAUW Bedrijven en over de N.V. AfvalVerwijdering Utrecht.

6 - Punten voor de gemeenteraad van 15 december 2016:

6a - Bijdrage aan wegverhardingen bij dijkverbeteringen door Amstel, Gooi en Vecht:

Voorgesteld wordt:

• Akkoord te gaan om, voor wegen met een recht van opstal, bij een dijkverbetering door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 50% van de totale kosten van de asfaltverharding bij te dragen;
• Voor 2016 een budget van € 611.400 beschikbaar te stellen voor de bijdrage in de kosten van reeds uitgevoerde dijkwegen en deze bijdrage te dekken uit de volledige reserve onderhoud wegen (€ 431.000) en het restant ten laste te brengen van de algemene reserve (€ 180.400);
• De kapitaallasten van de nog uit te voeren dijkwegen conform de meerjaren investeringsplanning dijkwegen 2017-2024 op te nemen in de kadernota 2018 e.v..

6b - Eerste wijziging verordening Marktgelden 2017:

Voorgesteld wordt de Eerste wijziging Verordening marktgelden 2017 vast te stellen en de financiële consequenties van zowel verhoging van het marktgeld Abcoude als verzelfstandiging van de weekmarkt Mijdrecht te verwerken in de begroting 2017.

6c - Verordening kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH):

Voorgesteld wordt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht De Ronde Venen 2017 vast te stellen.

6d - Vastelling financiële verordening:

Voorgesteld wordt de Financiële verordening De Ronde Venen 2016 vast te stellen.

6e - Wijziging tarieventabel legesverordening 2017 i.r.t. reisdocumenten en BABS:

Voorgesteld wordt de Eerste wijziging Legesverordening De Ronde Venen 2017 vast te stellen.

7 - Overige punten:

7a - Monitor Q3 2016 sociaal domein:

De Monitor wordt met het college besproken.

7b - Informatienota verzelfstandiging weekmarkt Mijdrecht:

Op verzoek van de fractie D66 wordt de nota in de commissie besproken. (Behandeling wordt wellicht gecombineerd met agendapunt 6b Eerste wijziging verordening Marktgelden 2017).

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


Trefwoorden: commissie samenleving inwoners commissie algemeen bestuurlijke zaken financien commissie publieke werken gemeenteraad ronde venen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

donderdag 08 december 2016 | 01.38 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 08 december 2016 | 01.09 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-