Agenda gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, donderdag 25 januari, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda;

4 - Oprichting van een coöperatie door GGD regio Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente ten behoeve van een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg:

Voorgesteld wordt:

• Kennis te nemen van het voorstel tot oprichting van een coöperatie door GGD regio Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente ten behoeve van een nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg.
• In te stemmen met het versturen van een zienswijze aan GGD regio Utrecht.

5 - Verbouwing centrale hal:

Voorgesteld wordt:

• Het college opdracht te geven voor de verbouwing van de centrale hal gemeentehuis;
• Een investeringsbudget van € 167.800 exclusief btw ter beschikking te stellen;
• De bijbehorende kapitaallasten van € 10.739 met ingang van 2019 in de programmabegroting te verwerken.

6 - Initiatiefvoorstel bestemmingsreserve precario:

Voorgesteld wordt:

• Het instellen van een bestemmingsreserve precario;
• Bestemmingsreserve precario te voeden vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens met ingang van 2016 en is daarmee de maximale hoogte van de bestemmingsreserve;
• De looptijd van deze bestemmingsreserve vast te stellen op einddatum 2022;
• De doelstelling van deze bestemmingsreserve als volgt te omschrijven: “deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave cq. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens welke door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.”

7 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Vaststellen korte weergave van de vorige raadsvergadering(en);

4 - Akkoordstukken:

4a - Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU);
4b - Verordening werkgeverscommissie;

5 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering;

6 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering ronde venen gemeenteraad ronde venen ronde venen rtv ronde venen
Geplaatst

donderdag 25 januari 2018 | 02.31 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 25 januari 2018 | 01.50 uur

Auteur

Ferry Mulder


-advertentie-