Ronde Venen Belang: 'coalitieakkoord: jij mag het niet zeggen'

De Ronde Venen - In een persbericht heeft Ronde Venen Belang (RVB) een reactie gegeven op het coalitieakkoord 'Verbindend, innovatief en ondernemend, met de blik naar buiten!' dat CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij hebben gesloten. 

RVB zegt in haar persbericht gematigd positief te zijn over de inhoud van het akkoord, maar twijfels te hebben over de uitvoering ervan.

RVB complimenteert de onderhandelaars van CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij met de snelle wijze waarop zij het coalitieakkoord hebben bereikt. Zo snel, voegt RVB daaraan toe, dat inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers op geen enkele manier zijn geraadpleegd. Daarnaast geeft de nieuwe coalitie niet aan hoe zij de komende jaren inwoners bij de politiek wil betrekken.

Volgens RVB in haar persbericht mag je kortom 'op deze partijen stemmen, maar moet je daarna je mond houden'.

RVB schrijft dat het in de basis niet tegen het coalitieakkoord kan zijn. RVB wijst daarvoor naar de
perspresentatie, waar door de aanwezige journalisten, volgens RVB terecht, werd opgemerkt dat het akkoord wel erg veel lijkt op het oude akkoord, waarbij RVB nog deel uitmaakte van de coalitie, oude wijn in nieuwe zakken dus! De nieuwe coalitiepartijen konden aan de pers ook niet goed aangeven waarin de verschillen zitten.

RVB ziet wél een aantal veranderingen die RVB naar eigen zeggen zelf de afgelopen maanden heeft voorgesteld. Voorbeelden daarvan zijn meer geld naar handhaving en de inzet van BOA’s, het splitsen van woningen en parkeren aan de Rondweg in Mijdrecht.

Enkele aanpassingen in het akkoord komen volgens RVB voort uit de toetreding van D66 en
de Seniorenpartij tot de CDA/VVD-trein. RVB stelt dat de door D66 in de afgelopen jaren veelvuldig gememoreerde “ stip aan de horizon” zich in dit akkoord beperkt heeft vertaald in de
daarin uitgesproken ambitie aangaande het doortrekken van een fietspad.

De verkiezingsbeloftes van de Seniorenpartij over de komst van een eigen huisartsenpost in De
Ronde Venen, en het weer kunnen nemen van de bus, worden, volgens RVB, opnieuw op onderzoeksniveau meegenomen, en het ouderenbeleid zelf wordt integraal.

RVB concludeert op basis daarvan dat D66 en de Seniorenpartij tijdens de onderhandelingen niet meer dan dat hebben bereikt.

Volgens RVB lieten de coalitiepartijen tijdens de eerste raadsvergadering, afgelopen donderdagavond, geen mogelijkheid onbenut duidelijk te maken dat ze graag met de oppositie willen optrekken en vooral constructief met hen willen samenwerken. De manier waarop de coalitiepartijen alvast € 370.000 beschikbaar stelden voor de uitvoering van het coalitieakkoord, leek daar volgens RVB in ieder geval niet direct het meest voor de hand liggende voorbeeld van.

Immers tijdens de bespreking van dat coalitieakkoord konden de coalitiepartijen de onderbouwing van dit bedrag en van de daaruit bestaande posten niet geven. De coalitiepartijen
CDA en D66 waren het, stelt RVB, onderling daarnaast ook niet met elkaar eens m.b.t. het antwoord op de vraag of deze posten nu incidenteel of structureel in dit akkoord waren opgevoerd.

De nieuwe coalitie geeft aan dat zij een aantal onderwerpen raadsbreed wil oppakken. Dit doet ze o.a. met onderwerpen die, naar de mening van RVB, raadsbreed tot op heden ook onoplosbaar zijn gebleken! Als voorbeeld daarvan noemt RVB de bus, het openbaar vervoer, zodat als de verbetering daarvan uitblijft, niet het college of - gezien het onderwerp- de Seniorenpartij, maar de gehele raad de “schuld” krijgt.

Ook wijst RVB op de sicussie over de de toekomst van het gemeentehuis, waar zoveel verschillende meningen over zijn, dat het, naar de mening van RVB, moeilijk is daar uit te komen.

Verder maakt RVB zich zorgen over het feit dat de nieuwe coalitie een vliegende start wil maken, terwijl van de vier wethouders er echter slechts één (vlieg) ervaring heeft. De andere drie hebben, in de woorden van RVB, nog nooit de bestuurdersknuppel binnen de politiek of in het bedrijfsleven gehanteerd. De politieke realiteit is meestentijds weerbarstiger dan vooraf wordt ingeschat.

Samengevat staat RVB inhoudelijk dus gematigd positief tegenover het coalitieakkoord. Op hoofdlijnen vindt RVB nl. veel punten terug uit haar eigen verkiezingsprogramma. Voor RVB is het daarom verwonderlijk dat zij buiten de coalitieonderhandelingen is gehouden.

RVB is erg benieuwd naar de wijze van invulling van dit akkoord. De partij zegt de komende jaren mee te zullen denken en mee te zullen doen om De Ronde Venen zo goed mogelijk te kunnen besturen. RVB zegt daarbij de stem van haar kiezers steeds mee te zullen nemen.


advertentie