Agenda commissie Samenleving & Inwonerszaken en Publieke Werken

Agenda commissie Samenleving & Inwonerszaken en Publieke Werken

De Ronde Venen - Vanavond, maandagavond 14 mei, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Samenleving & Inwonerszaken en Publieke Werken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda;

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland, PAUW Bedrijven en Gemeenschappelijke Welstand, Monumenten Midden-Nederland.

6 - Punten voor de gemeenteraad van van 21 december 2017:

6a - Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 ODRU: 

Voorgesteld wordt In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst regio Utrecht.

6b - Vaststellen Kadernota 2019:

In de commissie Samenleving & Inwonerszaken en Publieke Werken worden de domeinen Sociaal domein en dat deel van het domein Economie, wonen en fysieke leefomgeving dat betrekking heeft op de openbare ruimte aan de orde gesteld, inclusief de prognose financieel meerjarenperspectief.

Voorgesteld wordt:

• De Kadernota 2019 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en kaders voor de Begroting 2019;
• De Kadernota 2019 als startpunt te gebruiken voor de te maken sluitende meerjarenprogrammabegroting.

7 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.advertentie