Agenda commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en Ruimtelijke Zaken

De Ronde Venen - Vanavond, woensdagavond 16 mei, vergadert vanaf 19:30 uur de gezamenlijke raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en Ruimtelijke Zaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze gezamenlijke raadscommissie adviseert, kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda;

4 - Vaststellen notulen vorige commissievergadering(en);

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving en Inwonerszaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, Regionaal Historisch Centrum Vecht & Venen en Stichtse Groenlanden

6 - Punten voor de gemeenteraad van van 21 december 2017:

6a - Actualisatie grondexploitaties:

Voorgesteld wordt:

• De vier geactualiseerde grondexploitaties 2018 vast te stellen welke zijn toegelicht in het rapport actualisatie grondexploitaties 2018 dd. 26 maart 2018.
• In te stemmen met de mutatie op de verliesvoorziening van € 74.000 (voordelig) en dit te verwerken in de jaarrekening 2017.
• In te stemmen met de tussentijdse winstneming van € 3.303.000 (Vinkeveld) en dit te verwerken in de jaarrekening 2017.
• Kennis te nemen van het financieel voordeel voor het concern van € 45.244 ten gevolge van de aan te passen rente 2018 over de boekwaarde van de grondexploitaties.
• Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 2018 de budgetten voor de bouwgronden in exploitatie in de begroting 2018 op te nemen
• De door het college in zijn vergadering van 17 april 2018 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot bij dit voorstel behorende rapportage “actualisatie grondexploitaties 2018 geheim”. De geheimhouding geldt voor de looptijd van de grondexploitaties (uiterlijk tot 2021).

6b - Aanpak pilots Omgevingswet:

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met de Aanpak pilots Omgevingswet en de daarin geformuleerde ambities als vertrekpunt voor uitwerking van de pilots Omgevingswet, waaronder het streven naar een zo groot en breed mogelijke betrokkenheid van de omgeving en ketenpartners bij de totstandkoming van kaders en visie.
• De keuze voor een thematische opzet die aansluit bij maatschappelijke doelen en opgaven, waarbij gestreefd wordt naar integraliteit en waar bewust door sectorale grenzen heen wordt gegaan.
• In te stemmen met de voorgestelde stappen in de besluitvorming, waarbij kaderstelling vooraf plaatsvindt door te beginnen met het gezamenlijk met de omgeving inventariseren van waar de visie over moet gaan en op basis van welke waarden hierover besluiten worden genomen.

6c - Vaststellen Kadernota 2019:

In deze gezamenlijke commissie worden de domeinen Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën en Economie, wonen en fysieke leefomgeving aan de orde gesteld inclusief de prognose financieel meerjarenperspectief.

Voorgesteld wordt:

• De Kadernota 2019 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en kaders voor de Begroting 2019;
• De Kadernota 2019 als startpunt te gebruiken voor de te maken sluitende meerjarenprogrammabegroting.

7 - Overige punten:

7a - Centrumplan Vinkeveen:

Ter vergadering wordt nadere toelichting gegeven over de stand van zaken van het Centrumplan Vinkeveen.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie