Agenda tweede deel gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, donderdag 31 mei, wordt vanaf 19:00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) het tweede deel van de gemeenteraadsvergadering van De Ronde Venen die gisteren, woensdag 31 mei, startte, afgewerkt in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor dit tweede deel van de gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

Reacties college op de ingediende algemene beschouwingen:

Tijdens de vergadering van gisteren, woensdag 30 mei, hebben de vier wethouders een mondelinge reactie gegeven op de algemene beschouwingen. Als gevolg van de langdurige discussies, heeft burgemeester Divendal dat niet kunnen doen.

De vergadering begint daarom met de reactie van de burgemeester. Tijdens die beantwoording is er ruimte om interrupties te plegen.

5 - Behandeling ingediende moties en amendementen:

Elke ingediende motie/amendement wordt afzonderlijk in de raad aan de orde gesteld. De volgorde van behandeling van de moties wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de thema-indeling van de Kadernota. De fracties krijgen de gelegenheid de motie/het amendement kort toe te lichten.

Vervolgens wordt naast het oordeel van de raad ook het college gevraagd wat hun standpunt is over de betreffende motie/het amendement.

Pauze

De fracties krijgen naar aanleiding van de bespreking van de moties en amendementen gelegenheid tot overleg binnen de fractie en voor eventueel overleg met andere fracties.

De besluitvorming vindt plaats nadat de overige agendapunten zijn besproken.

Terugkoppeling overleg:

Zo nodig wordt de gelegenheid geboden de uitkomsten van het overleg terug te koppelen naar de raad.

6 - Aanpak pilots Omgevingswet:

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met de Aanpak pilots Omgevingswet en de daarin geformuleerde ambities als vertrekpunt voor uitwerking van de pilots Omgevingswet, waaronder:
- Het streven naar een zo groot en breed mogelijke betrokkenheid van de omgeving en ketenpartners bij de totstandkoming van kaders en visie.
- De keuze voor een thematische opzet die aansluit bij maatschappelijke doelen en opgaven, waarbij gestreefd wordt naar integraliteit en waar bewust door sectorale grenzen heen wordt gegaan.

• In te stemmen met de voorgestelde stappen in de besluitvorming, waarbij kaderstelling vooraf plaatsvindt door te beginnen met het gezamenlijk met de omgeving inventariseren van waar de visie over moet gaan en op basis van welke waarden hierover besluiten worden genomen.
  
7 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden. Daar zijn ook de door de partijen ingediende algemene beschouwingen in te zien.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen.

De agenda voor de besluitnemende gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Vaststellen agenda;

3 - Vaststellen korte weergave van de vorige raadsvergadering;

4 - Akkoordstukken:

4a - Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 ODRU: 

Voorgesteld wordt met de naar aanleiding van de commissiebehandeling van 14 mei 2018 in te stemmen met de aangepaste zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst regio Utrecht.

4b - Actualisatie grondexploitaties:

Voorgesteld wordt:

• De vier geactualiseerde grondexploitaties 2018 vast te stellen welke zijn toegelicht in het rapport actualisatie grondexploitaties 2018 dd. 1 mei 2018.
• In te stemmen met de mutatie op de verliesvoorziening van € 74.000 (voordelig) en dit te verwerken in de jaarrekening 2017.
• In te stemmen met de tussentijdse winstneming van € 3.303.000 voor Vinkeveld, de tussentijdse winstneming van € 566.000 voor De Maricken en de tussentijdse winstneming van € 1.076.000 voor Land van Winkel en deze te verwerken in de jaarrekening 2017.
• In te stemmen met het financieel nadeel voor het concern van € 17.183 ten gevolge van de aan te passen rente 2018 over de boekwaarde van de grondexploitaties.
• Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 2018 de budgetten voor de bouwgronden in exploitatie in de begroting 2018 op te nemen
• De door het college in zijn vergadering van 8 mei 2018 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot bij dit voorstel behorende rapportage “actualisatie grondexploitaties 2018 geheim”. De geheimhouding geldt voor de looptijd van de grondexploitaties (uiterlijk tot 2021).

4c - Zienswijze ontwerp Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU):

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met het niet naar voren brengen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de ontwerp-Jaarrekening 2017 en het bestemmingsvoorstel.
• Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van het besluit van de raad in kennis te stellen.

4d - Zienswijze Ontwerp-Programmabegroting 2019, tevens eerste wijziging programma-begroting 2018 VRU:

Voorgesteld wordt:

• In te stemmen met het niet naar voren brengen van een zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de Ontwerp-Programmabegroting 2019, tevens eerste wijziging programmabegroting 2018
• Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht schriftelijk van het besluit van de raad in kennis te stellen

5 - Benoeming vicevoorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies vertegenwoordiging van de Plassenraad en de werkgeverscommissie:

Voorgesteld wordt over te gaan tot benoeming van de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies, vertegenwoordiging van de Plassenraad en de werkgeverscommissie.

6 - Stukken vanuit de meningvormende raadsvergadering:

Naast de Kadernota 2019 en de daarbij ingediende moties en amendementen, wordt na instemming van de raad de aanpak pilots Omgevingswet aan de agenda toegevoegd.

7 - Sluiting:

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie