Voorgestelde aanpassing scholierenlijn naar Gouda veroorzaakt onrust

Gouda/De Ronde Venen - In een aantal gemeenten, waaronde De Ronde Venen, is onrust ontstaan over de wijzigingen die vervoerder Syntus Utrecht voorstelt in de scholierenlijn 646/647 naar Gouda. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft, op initiatief van de ChristenUnie-SGP De Ronde Venen, een motie aangegnomen, waarin het college van B&W wordt gevraagd in overleg te treden met Syntus.

De ChristenUnie-SGP De Ronde Venen (CU-SGP) werd kortgeleden door meerdere ouders uit de gemeente geïnformeerd over het voornemen van Syntus Utrecht de scholierenlijn naar Gouda vanaf 2019 niet meer in de huidige vorm uit te gaan voeren. De scholierenlijn zou als eindpunt het station in Woerden krijgen, waar de scholieren vervolgens op de trein naar Gouda moeten overstappen. De betreffende ouders maken zich daar erg bezorgd om en hebben de CU-SGP gevraagd wat zij daar nog aan zouden kunnen doen.

Een dag eerder, op 29 mei jl, werd het Driestar College in Gouda in een gesprek met Syntus Utrecht geïnformeerd over dit voornemen. Op dit moment rijden er twee scholierenlijnen, de huidige buslijnen 646 en 647, rechtstreeks vanaf Mijdrecht, via Wilnis, Kamerik, Woerden en de A12 naar Gouda. Daarmee hebben dagelijks ca. 100 tot 150 leerlingen (waarvan een groot deel uit De Ronde Venen) een directe busverbinding naar hun school daar, het Driestar College.

Het gaat daarbij merendeels om leerlingen die vanwege hun geloofsovertuiging het Driestar College in Gouda bezoeken. Het Driestar College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. De gemeente is verplicht te zorgen voor vervoer van leerlingen, waarbij de gemeente eventueel ook een deel van de kosten van het leerlingenvervoer vergoedt.

Syntus Utrecht geeft aan dat men de wijzigingen in de scholierenlijn wil doorvoeren om daarmee een betere inzet van bussen in de provincie Utrecht te kunnen realiseren. Bijkomend argument van Syntus is, dat de bussen nu op de A12 regelmatig in de file staan en te laat bij school aankomen. De verbinding met de trein vanaf Woerden is naar het oordeel van Syntus sneller.

Wel onderkent Syntus, zo blijkt uit hun brief aan het Driestar College, dat er meerkosten voor de ouders gaan ontstaan, waarvoor men nog een oplossing met de NS probeert te vinden.

De ChristenUnie-SGP maakt zich hier volgens haar persbericht, grote zorgen over. De fractie heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2019 afgelopen week, de kans gegrepen hierover een motie in te dienen.

De kwestie was ook voor de wethouder een verrassing, maar zij gaf aan hier zeker aandacht aan te willen geven. De voltallige gemeenteraad heeft zich eveneens achter de motie geschaard; die dan ook unaniem werd aangenomen.

In de motie wordt het college gevraagd “Zo spoedig mogelijk, in samenspraak met het Driestar
College en andere gemeentes, in overleg te treden met de provincie en Syntus om bij voorkeur dit besluit te laten terugdraaien en mocht dat niet mogelijk zijn, te voorkomen dat ouders en leerlingen met nadelige gevolgen in de vorm van langere reistijd en hogere kosten geconfronteerd worden”.

De fractie heeft op basis van eigen berekeningen becijferd dat indien de door Syntus voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, de kosten gemiddeld genomen ongeveer zullen verdubbelen per leerling. Als de ouders nu op jaarbasis ca € 800 per kind betalen, zal dat door de combinatie van een busabonnement en een treinabonnement al snel naar ca € 1.500 oplopen. Voor gezinnen die meerdere kinderen op het Driestar College hebben, kan dat dus jaarlijks een
paar duizend euro extra kosten betekenen.

De ChristenUnie-SGP heeft haar partijgenoten in de provinciale staten op de hoogte gebracht, alsmede de vertegenwoordigers van de ChristenUnie en SGP in de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop. 

Klik op de links onder dit artikel voor het persbericht van de CU-SGP, de brief van het Driestar College en de motie van CU-SGP.


advertentie