Agenda commissie Samenleving & Inwonerszaken

De Ronde Venen - Vanavond, maandagavond 11 juni, vergadert vanaf 19:30 uur de raadscommissie Samenleving & Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12:00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl, onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.

Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3 - Vaststellen agenda:

4 - Vaststellen notulen vorige commissies Samenleving & Inwonerszaken;

5 - Voortgang en overige ontwikkelingen:

5a - Toezeggingen:

Het overzicht 'openstaande toezeggingen c.a.' wordt aan de orde gesteld.

5b - Informatieuitwisseling:

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Samenleving & Inwonerszaken en mededelingen te doen.

5c - Gemeenschappelijke Regelingen:

Onder dit agendapunt kan actuele informatie worden uitgewisseld over de gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland en Pauwbedrijven.

6 - Punten voor de raad van 28 juni 2018:

6a - Inrichting toekomstige uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (hierna; Wsw):

Voorgesteld wordt.

• Het college opdracht te geven uitvoering te geven aan het lokaal inrichtingsplan Wsw.
• Een incidenteel uitvoeringsbudget ad. € 384.000 beschikbaar te stellen in 2018 vanuit de algemene reserve voor de implementatie van het Inrichtingsplan Wsw.
• In de Programmabegroting 2019 rekening te houden met een geactualiseerde lagere besparing WSW en in te stemmen met de financiële consequenties van de implementatie van het Organisatie-inrichtingsplan Wsw en de afrekening van het batige liquidatiesaldo.
• Kennis te nemen van de uitgebrachte adviezen door het Participatieplatform Sociaal Domein van gemeente De Ronde Venen, van de ondernemingsraad van PAUW Bedrijven en van de ondernemingsraad van de gemeente De Ronde Venen en kennis te nemen van de reacties op de verkregen adviezen.
• Een zienswijze te geven op de conceptliquidatiebegroting van PAUW Bedrijven zoals verwoord in de concept brief.

6b - Voorlopige jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 GGD regio Utrecht:

Voorgesteld wordt:

• Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GGD regio Utrecht en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
• Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van de GGD regio Utrecht en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
• De eerder in concept verzonden zienswijze aan de GGD regio Utrecht te bekrachtigen.

7 - Overige punten:

7a - Informatienota Monitor Sociaal Domein 2017:

Op verzoek van de raadsfracties wordt bovengenoemde informatienota besproken.

8 - Sluiting.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER te downloaden.

De vergadering is openbaar en vrij toegankelijk. Voor het bijwonen van de vergadering kan de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein worden gebruikt.

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.

Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie