Intensievere samenwerking organisaties voor veiligere regio

Regio - Met het ondertekenen van een convenant, gaan drie organisaties in de provincie Utrecht samenwerken om de regio veiliger te maken.

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hebben afgesproken nog intensiever te gaan samenwerken voor gemeenten in de provincie Utrecht. Op 20 juni jl. bekrachtigden de drie directeuren van de organisaties deze afspraak door het ondertekenen van een convenant.

Het convenant bestaat uit twee onderdelen: samenwerking bij toezicht en advies én samenwerking bij calamiteiten. Hiermee willen de drie organisaties eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten en de toezichtlast voor ondernemers verlagen.

Wat merken ondernemers hiervan? ODRU, RUD Utrecht en VRU gaan onderling meer gegevens uitwisselen en toezicht op elkaar afstemmen. Zo zal bijvoorbeeld één toezichthouder bij een bedrijf langsgaan, waar anders twee of drie toezichthouders komen, of wordt gezamenlijk toezicht gehouden.

Door meer gegevens onderling uit te wisselen krijgen gemeenten en ondernemers beter en eenduidig advies en wordt de veiligheid verbeterd. Er wordt breder naar de situatie gekeken. Samen wordt meer gezien.

De omgevingsdiensten beschikken over relevante informatie over bedrijven, die voor hulpdiensten van belang kan zijn bij de bestrijding van incidenten bij deze bedrijven (denk aan gevaarlijke stoffen). Dit is voor de veiligheid van de hulpverleners en de burgers in de directe omgeving belangrijk.

De hulpdiensten informeren de omgevingsdiensten bij incidenten in een bedrijf die consequenties hebben voor de omgevingsvergunning. Zo zorgen ODRU, RUD Utrecht en VRU samen voor een veiligere regio.

De ODRU is een organisatie die in opdracht van een aantal gemeenten, waaronder De Ronde Venen, een deel van de gemeentelijke taken op het gebied van milieu, en in een aantal gevallen bouw, uitvoert. 

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en een aantal gemeenten. De RUD werkt niet voor gemeente De Ronde Venen.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing uit in de provincie Utrecht. In de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen. De brandweer in de provincie Utrecht maakt onderdeel uit van de VRU.

Op de foto: handdruk directeuren: (vlnr) P.L.J. Bos (VRU), J. Post (ODRU) en H. Jungen (RUD Utrecht)


advertentie