Agenda gemeenteraadsvergadering De Ronde Venen

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 1 november, vergadert vanaf 19:00 uur (let op! andere begintijd!) de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van de gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

0 - Opening;

1 - Tijdelijk toelaten/installatie raadslid en onderzoek geloofsbrieven:

Voorgesteld wordt de heer A.P.M. Luijben (Fons) per 1 november 2018 tijdelijk toe te laten tot lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen om zo te voorzien in een tijdelijke vacature tot 1 maart 2019 als gevolg van de langdurige afwezigheid vanwege ziekte van de heer E.J. de Valk (Seniorenpartij).

Tevens wordt overgegaan tot beëdiging en installatie van de heer P.P. Schaeffer en L.P.W. Smit als fractieassistenten van de VVD.

2 - Spreekrecht inwoners:

Zoals gebruikelijk is er voor aanvang van de raadsvergadering de mogelijkheid voor burgers om (maximaal 5 minuten per inspreker en maximaal 30 minuten per vergadering) in te spreken.

Indien u wilt inspreken over de begroting 2018 kunt u zich aanmelden tot 1 november 2018 12:00 uur bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda;

4 - Programmabegroting 2019:

De raad heeft de programmabegroting 2019 ontvangen met het verzoek deze vast te stellen.

De raad behandelt de programmabegroting in een aantal termijnen. Hieronder is op hoofdlijnen de procedure van behandeling weergegeven.

1e termijn fracties/indiening van moties en amendementen:

De fracties geven in de 1e termijn aan hoe zij tegen de aangeboden begroting aankijken en op welke punten zij aanpassing wensen door middel van het indienen van moties/amendementen.

De volgorde van spreektijd (5 minuten) wordt bepaald bij loting door de voorzitter.

Gesproken wordt vanaf het spreekgestoelte. In de 1e termijn wordt geen ruimte geboden voor interrupties.

Debat over de programmabegroting 2019/moties en amendementen: 

De raad krijgt de gelegenheid te reageren op de inbreng in 1e termijn/met elkaar in debat te gaan. De voorzitter en griffier doen een voorzet voor het behandelen van een 3-tal onderwerpen/blokken binnen het debat over programmabegroting 2019.

Reactie college op de 1e termijn fracties:

Het college geeft in de 1e termijn een mondelinge reactie op de inbreng van de fracties en de ingebrachte moties/amendementen. De spreektijd bedraagt per collegelid 10 minuten.

Tijdens de beantwoording van het college is er ruimte om interrupties te plegen.

Pauze;

Afrondend debat raad:

Op volgorde van spreken in de 1e termijn vindt binnen de raad een afrondend debat plaats, gericht op de besluitvorming. Desgewenst kan het college reageren op de inbreng.

5 - Bestuursrapportage 2018:

Voorgesteld wordt: 

In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2018 en daarmee:

a) Kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per programma;
b) In te stemmen met het wijzigen van de budgetten van de begroting 2018-2021, met een effect op het begrotingsresultaat van € 243.000 (nadelig) in 2018;
c) In te stemmen met het verwerken van de budgetneutrale mutaties 2018;
d) In te stemmen met de (bijgestelde) dotaties & onttrekkingen uit de reserves: € 1.964.000 toegevoegd aan de reserves.

6 - Besluitnemende raad:

Aansluitend vindt de besluitvorming en stemming plaats over de ingediende moties, amendementen en het raadsvoorstel begroting, vervolgens worden de onderstaande akkoordstukken in stemming gebracht, alsmede de 2e bestuursrapportage 2018.

6a - Intrekking Brandveiligheidsverordening De Ronde Venen 2009:

Voorgesteld wordt de brandveiligheidsverordening De Ronde Venen 2009 in te trekken. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

6b - Overname van het areaal openbare verlichting:

Voorgesteld wordt: 

• akkoord te gaan met de overname van de openbare verlichting van CityTec voor een bedrag van € 2.449.000;
• Een investeringsbudget van € 2.449.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten hiervan te dekken uit het beschikbare budget openbare verlichting;
• Het verschil tussen de huidige leasekosten in de begroting van € 384.000 en de hiervoor in de plaats komende kapitaallasten van € 190.000, ad € 194.000, vanaf 2019 toe te voegen aan het begrotingsresultaat;

6c - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen:

Voorgesteld wordt:

• Een investeringsbudget in te stellen ter grootte van € 97.532 voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. De bijbehorende kosten voor afschrijving ad. € 4.445 en toegerekende rente ad. € 2.139, totaal € 6.594, worden gedurende 20 jaar verwerkt in de meerjarenbegroting nadat het verduurzamingsproject is opgeleverd.
• De bijbehorende exploitatiebudgetten (gas en elektra) in de meerjarenbegroting te verlagen met de te besparen uitgaven ad. € 31.415. Hiermee wordt jaarlijks een besparing gerealiseerd ter grootte van € 24.821.
• Periodiek evalueren van het duurzaamheidsbeleid op basis van maximale terugverdientijd van 20 jaar en gasloos leidend zijn.
• Een incidenteel bedrag ad.€ 3.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van een vervolgonderzoek naar het gasloos maken van de gemeentewerven. Dit bedrag kan worden gedekt uit de jaarlijkse besparing.

7 - Sluiting.

De bij de agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden. 

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie