Meer mensen, ook in De Ronde Venen, hebben last van Schiphol

Regio - Minimaal 198.000 volwassenen in de wijde omgeving van Schiphol hebben ernstige last van het vliegverkeer, blijkt uit belevingsonderzoeken van de GGD in 45 gemeenten rondom de luchthaven. Het cijfer is een stuk hoger dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam. Schiphol ging in 2016 uit van 138.500 mensen, en het Planbureau voor de Leefomgeving noteerde er  ongeveer 156.000..

De onderzoeken zijn in 2016 door meerdere GGD’s gedaan en ze zijn samengebracht door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Het is voor het eerst sinds 2005 dat een totaalbeeld ontstaat van de hinderbeleving onder inwoners van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Dat het in het nieuwe onderzoek om veel meer mensen gaat, komt doordat in eerdere onderzoeken alleen mensen zijn meegerekend die binnen de afgesproken geluidscontouren rondom Schiphol wonen. Hoeveel mensen daarbuiten ook ernstige hinder ervaren, is sinds 2005 niet meer berekend. 

GGD-onderzoeksmanager Jelle Buijtendijk spreekt van “een serieus onderzoek, dat iets zegt over de gezondheid van inwoners”. Met name slaapverstoring kan schadelijk zijn: “Als je geregeld uit je slaap wordt gehaald, krijg je last in je dagelijks functioneren. Je raakt geprikkeld en kan concentratieproblemen krijgen. Uiteindelijk leidt het tot stress en is het slecht voor je gezondheid”.

Directeur Sijas Akkerman van de Milieufederatie Noord-Holland verbaast zich erover dat mensen buiten de geluidscontouren in andere onderzoeken niet meetellen. “Nu is er discussie over de groei van Schiphol. Dan moet je in de hele omgeving vragen hoe de hinder wordt ervaren en niet alleen aan de mensen binnen de contouren.”

Daarnaast vindt hij de hinderbeleving die inwoners zelf aangeven waardevoller dan berekeningen. “De GGD’s hebben de mensen gevraagd wat ze echt ervaren aan geluid van vliegtuigen en dan zie je dat de overlast veel groter is dan Schiphol rapporteert.”

De 48 dB(A) Lden geluidscontour is de grens waarbinnen het gemiddelde berekende (dus niet gemeten) omgevingsgeluid veroorzaakt door vliegtuigen hoger is dan 48 decibel. Wettelijk is geregeld dat binnen deze contouren maximaal 180.000 mensen ernstige hinder mogen ervaren.

Al jaren is er discussie of je inwoners van huizen die na 2004 zijn gebouwd mag meetellen. Schiphol is met gemeenten overeengekomen dat dat niet hoeft en gaat daarom uit van 138.500 gehinderden in 2016. 

Uit het kaartje met de geluidscontour blijkt dat in het deel van De Ronde Venen dat buiten die geluidscontour ligt geluidsoverlast van Schiphol wordt ervaren. Dat betekent dat meer mensen in De Ronde Venen overlast ervaren van Schiphol, dan het aantal dat indertijd berekend is. Het gaat daarbij om zo'n 2.320 mensen. In de berekeningen van het RIVM is er destijds van uitgegaan dat buiten de geluidscontour inwoners van De Ronde Venen helemaal geen overlast zouden ervaren. 


advertentie