Gemeente wil armoede en schulden intensiever aanpakken

De Ronde Venen - “Wij willen graag dat zo veel mogelijk inwoners meedoen in onze samenleving. Financiële problemen belemmeren maatschappelijke deelname. Daarom willen we als gemeente armoede en schulden in De Ronde Venen intensiever aanpakken.” Dat kondigde wethouder Alberta Schuurs dinsdag 13 november aan tijdens de conferentie over armoede en schulden. 

Op deze conferentie bij de Voedselbank in Mijdrecht bogen zo’n veertig deelnemers zich over de aanpak van armoede in De Ronde Venen. Onder hen waren experts die dagelijks werken met inwoners die leven in armoede en ervaringsdeskundigen: inwoners die zelf in armoede leven.

In Nederland leeft ongeveer 8% van de mensen onder de armoedegrens. Ook in De Ronde Venen
is er armoede. Armoede betekent dat iemand moeite heeft met rondkomen, beperkte financiële
mogelijkheden heeft en belemmerd wordt in het meedoen. 

De meest voorkomende oorzaken van armoede zijn: een laag inkomen, schulden, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsproblemen. 

Gemeente De Ronde Venen wil dat zo min mogelijk inwoners in armoede leven en opgroeien. Daarom zet ze zich in om armoede te voorkomen en vroeg te signaleren, schulden aan te pakken, de (financiële) regelingen bij armoede te vereenvoudigen en vernieuwende armoedebestrijdingsprojecten te starten. De gemeente zorgt ervoor dat inwoners die (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. Verder wordt inwoners een perspectief geboden door hen te begeleiden naar een opleiding of werk. 

De vraag 'Wat is nodig om armoede aan te pakken?' stond centraal op de conferentie bij de Voedselbank. In themagroepen werd gebrainstormd over wat nodig is om de armoede aan te pakken. De brainstormsessies gingen over het voorkomen van armoede, vroegtijdige signalering en het bereiken van inwoners in armoede.

Andere onderwerpen waren de inhoud en procedures van regelingen, het wegwijs maken van inwoners in de mogelijkheden om hulp te krijgen en de wijze van communiceren daarover. Alle aanwezigen waren het erover eens dat een hechte samenwerking tussen alle experts van groot belang is voor het welslagen van armoedebestrijding. 

Daarnaast kunnen digitale media kansen bieden in de communicatie naar inwoners over armoede. In kleine groepen wordt een praktisch vervolg gegeven aan de uitwerking van actiepunten per themagroep en concretisering van het actieplan. 

Om alle themagroepen te (blijven) bundelen tot één armoedeaanpak wordt in het voorjaar van 2019 een tweede vervolgconferentie gehouden. 

Op de foto: wethouder Alberta Schuurs in gesprek met partners die dagelijks werken met inwoners die in armoede leven


advertentie