Andere opzet raads- en commissievergaderingen

De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in zijn vergadering van 20 december jl. besloten in 2019 op een andere manier te vergaderen. Het beoogde doel daarbij is de vergaderingen overzichtelijker en daarmee publieksvriendelijker en doelmatiger te laten verlopen. 

Op dit moment zijn er elke maand vier commissievergaderingen en één raadsvergadering. Inwoners konden al deze vergaderingen gebruikmaken om in te spreken. Vanaf 1 januari 2019 worden de vier commissies samengevoegd tot twee commissies. Inspreken kan nog steeds, alleen vindt dit op een ander moment plaats, tijdens de (nieuw ingevoerde) informatieronde.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat bij de bespreking van agendapunten meer onderscheid wordt gemaakt tussen beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. Daarom is de informatieronde toegevoegd. Tijdens deze bijeenkomst, die op de donderdag voor de commissievergaderingen plaatsvindt, zitten, zo is de bedoeling althans, inwoners bij de commissieleden aan tafel en kunnen zij inspreken. Ook kunnen de commissieleden dan technische vragen stellen.

Na de informatieronde op de donderdag, wordt het onderwerp in een van de twee commissievergaderingen besproken. Het is de bedoeling dat daar dan het politieke debat plaatsvindt.

Doordat de technische vragen al in een eerder stadium zijn behandeld en inwoners hebben kunnen inspreken, kunnen deze commissievergaderingen, volgens de plannen van de gemeenteraad, veel korter en efficiënter worden gehouden. Daarom worden de vier bestaande commissies samengevoegd tot twee commissies. In de gemeenteraadsvergadering worden dan de besluiten genomen, het politieke debat heeft immers al in de commissie plaatsgevonden.

Daarnaast wordt voor de commissies en de raadsvergaderingen spreektijd per fractie ingevoerd. In januari en februari wordt deze manier van werken uitgeprobeerd. Uiteraard is het mogelijk dat onderdelen nog bijgeschaafd moeten worden. In de zomer van 2019 wordt de nieuwe vergadermanier geëvalueerd.

De eerste vergadering ‘nieuwe stijl’ is op donderdag 10 januari a.s. Kijk HIER voor de actuele agenda.


advertentie