Mogelijke oplossingen voor budgetverruiming bouw Sporthuis Abcoude

Abcoude - De initiatiefnemers van het Sporthuis Abcoude hebben in een persbericht de mogelijke oplossingen voor de gewenste budgetverruiming uiteengezet. Eind 2018 bleek de initiatiefnemers van het Sporthuis Abcoude dat door de overspannen bouwmarkt en als gevolg van de hoge duurzaamheidsambities voor het Sporthuis Abcoude, een budgetverruiming voor het Sporthuis Abcoude nodig is.

De initiatiefnemers zeggen in de persverklaring dat vanzelfsprekend eerst is gekeken naar mogelijke bezuinigingen binnen het gebouw, waarbij het uitgangspunt is dat de functionaliteiten - zwembad, sportzaal en entree/koffiehoek en kantine/ontmoetingsruimte - ongewijzigd blijven. Volgens de initiatiefnemers zijn bezuinigingen mogelijk door bijvoorbeeld te kiezen voor andere materialen, een kleinere entreehal en door het efficiënter benutten van de algemene ruimtes.

Ook na het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen blijft echter extra budget nodig.

Maandag 14 januari jl. is de budgetverruiming voor het Sporthuis Abcoude besproken tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis in Mijdrecht. Om het budget te verruimen van € 8,5 miljoen naar € 10,1 miljoen zijn volgens de initiatiefnemers de drie volgende oplossingen mogelijk:

• Extra budget vanuit de gemeente voor de gymzalen: Wethouder Alberta Schuurs heeft een voorstel aan de raad voorgelegd om de gemeentelijke bijdrage voor de gymzalen te verhogen met € 540.000. Dit betreft de indexering van 15% door de overspannen bouwmarkt voor het deel van de gymzalen.

• Extra lening opnemen door Stichting Zwembad Abcoude: Aanvullend aan het raadsvoorstel hebben D66, VVD en de Seniorenpartij een amendement ingediend dat het mogelijk maakt dat de Stichting Zwembad Abcoude, een van de twee initiatiefnemers, € 735.000 extra leent bij de Bank Nederlandse Gemeente met een borgstelling van de gemeente.

Daarnaast voorziet het amendement in een extra exploitatiebijdrage van de gemeente aan de stichting van om en nabij € 26.000 per jaar.

Verder schept het amendement duidelijkheid over het controlemoment. Dit is het moment dat de stichting aan de hand van de definitieve offertes bij het college van B&W moet aantonen dat het Sporthuis Abcoude daadwerkelijk binnen het herziene budget kan worden gerealiseerd. 

• Donaties: Tot nu toe is € 50.000 door inwoners en lokale acties opgebracht. Ook heeft de kruisvereniging € 175.000 gedoneerd ten behoeve van de beweegbare bodem van het zwembad. 

Met de extra financiële ruimte die zo ontstaat, kan volgens de initiatiefnemers ervoor gezorgd worden dat een duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd wordt, waar alle inwoners van Abcoude en Baambrugge de komende 40 jaar terechtkunnen voor schoolgym, binnensporten, zwemmen en ontmoeten.

Donderdag 24 januari zal blijken of het collegevoorstel en het amendement de goedkeuring krijgen van een meerderheid van de gemeenteraad.

Volgens de initiatiefnemers wordt hard gewerkt om voor die datum ook de definitieve offertes op basis van het aangepaste ontwerp binnen te hebben. Volgens hen zal daaruit blijken dat het Sporthuis Abcoude echt binnen het herziene budget gebouwd kan gaan worden. Dit 'principe-akkoord' zal dan zo snel mogelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van B&W.


advertentie