Partij voor de Dieren: Kappen met kappen in provincie Utrecht

Regio - De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht over de, volgens de PvdD, voortschrijdende ontbossing die de provincie Utrecht in haar greep heeft. 

De partij denkt dat door bezuinigingen op natuur, die, zo stelt de PvdD, hun oorsprong kennen in kabinet Rutte I, natuur- en terreinbeherende organisaties steeds vaker genoodzaakt lijken natuurbos om te zetten in productiebos. Door de inkomsten van bomenkap worden deze bezuinigingen door natuurbeherende organisaties opgevangen, volgens de PvdD. 

Organisaties zoals Staatsbosbeheer moeten momenteel grotendeels in eigen inkomsten voorzien.
Houtkap kan dan geld opleveren. Het probleem is dat natuurrijke bossen ingeruild worden voor
productiebossen, waar natuurwaarden een ondergeschikte rol spelen.

Aanleiding voor de vragen zijn, volgens de PvdD, kritische geluiden van de oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom in de media. Zo kampt volgens zeggen de Utrechtse Heuvelrug met kaalslag en verlies aan natuurbos. 

Ook de Statenfractie van de PvdD concludeert door vele publieksmails en het herhaaldelijk sneuvelen van duizenden bomen ten gunste van infrastructurele projecten, dat er een tendens heerst van structurele ontbossing.

Fractievoorzitter Hiltje Keller: "Wij roepen de provincie op haar wettelijke plicht om de natuur te beschermen op te pakken. Wij zien ook dat de natuur onder druk staat door voortdurende rijksbezuinigingen, maar bomen kappen kan en mag nooit de oplossing zijn."


advertentie