GroenLinks en D66 willen hoger waterpeil in veengebieden

Regio - GroenLinks en D66 willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan, schrijft de website Kwaliteits Atlas Groene Hart.

Op dit moment wordt voor melkveehouderijen het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij, stellen de beide partijen. Dat is, volgens hen, 4% van de vrijkomende broeikasgassen in Nederland.

De partijen dienen daarom gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Zij zijn zeer kritisch op de, volgens hen, door boerenbestuurders gedomineerde waterschappen, die in de ogen van GroenLinks en D66, een veel te laag grondwaterpeil aanhouden. Volgens de initiatiefnemers moet de regering een Deltaplan Veen maken.

Ook in dorpen en steden rondom veengebieden zijn de problemen van het lage waterpeil goed merkbaar, zoals in Gouda waar bodemdaling grote schade veroorzaakt aan funderingen, gebouwen en infrastructuur. Gouda zinkt en over een paar jaar klotst, volgens GroenLinks en D66, het water de kelders binnen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat als nu niets wordt gedaan, de schade oploopt tot € 22 miljard.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet: “Het veen stoot net zoveel CO2 uit als twee kolencentrales of 2 miljoen auto’s. Door het waterpeil te verhogen daalt die CO2-uitstoot. En het mooie is dat het niet alleen goed is voor het klimaat, maar dat ook weidevogels profiteren van hoge grondwaterstanden, zoals de bedreigde grutto.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot: “Nederland moet zich klaarmaken voor de toekomst. Een toekomst waarin we mét de natuur werken, in plaats van er tegenin. Als we dat niet doen dreigt het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien, vogels en molens verloren te gaan. Geef de gebieden terug aan de natuur en stop met intensieve landbouw in veengebieden.”

Klik op de links onder dit artikel om de initiatiefnota's van GroenLinks en D66 in te zien.


advertentie