Kadernota 2020: meer investeren in openbare ruimte en in veiligheid

De Ronde Venen - Het college van B&W heeft afgelopen woensdag de Kadernota 2020 gepresenteerd. Het college stelt de gemeenteraad voor in 2020 meer te investeren in de openbare ruimte (o.a. in het groen, zitbanken en speelvoorzieningen) en in veiligheid.

Gezondheid, economie, wonen, cultuurhistorie en het verbeteren van fietsvoorzieningen is een
aantal andere speerpunten. De gemeenteraad behandelt de Kadernota in mei.

De Kadernota 2020 is de voorloper van de begroting voor 2020. De nota schetst op hoofdlijnen waaraan de gemeente komend jaar extra aandacht wil besteden. In de begroting 2020, die de raad in het najaar behandelt, zijn de hoofdlijnen uitgewerkt en concreet gemaakt.

,,We hebben als college veel ambities en dat vind je terug in deze Kadernota,’’ zegt wethouder Alberta Schuurs (Financiën). ,,De financiën zijn op orde en we zijn in staat die investeringen te doen. De woonlasten houden we op het huidige lage niveau. Dat is goed nieuws voor inwoners en bedrijven.’’

Investeringen in groen en de openbare ruimte vormen een belangrijke speerpunt in de Kadernota. Groen draagt volgens het college in belangrijke mate bij aan een prettige leefomgeving. Groen geeft de mogelijkheid om te bewegen, te sporten en te recreëren en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. ‘Daarnaast geeft ons groen ruimte om elkaar te ontmoeten, om op bankjes van het uitzicht te genieten, te lezen en uit te rusten’, schrijft B&W in de nota.

Het college stelt voor op verschillende manieren te investeren in het groen, waardoor meer kleur in de wijken komt en de biodiversiteit toeneemt. Om aangenaam in het groen te verblijven wordt meer geld uitgetrokken voor zitbanken en speeltoestellen.

Een extra impuls wil het college geven op het gebied van handhaving. Dat is onder andere nodig om overtredingen in het bestemmingsplan Buitengebied-West en illegale bebouwing in het plassengebied te kunnen aanpakken.

Ook wordt voorgesteld geld uit te trekken om het fietsen in de gemeente aantrekkelijker te maken. Dat gebeurt door de belangrijkste fietsroutes herkenbaarder te maken en de fietser voorrang te geven, te investeren in fietsenstallingen en het promoten van leen- en deelfietsen.

Er wordt vol ingezet op het verbeteren van het ondernemersklimaat in de gemeente. Het streven is om binnen enkele jaren de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te worden.

In de Kadernota is ook aandacht voor het beschermen en behouden van het cultureel erfgoed. Het college wil dat meer inwoners en bezoekers in aanraking komen met de cultuurhistorische waarden in de gemeente.

Extra aandacht is er komend jaar voor kwetsbare jongeren.

Begin dit jaar is inwoners gevraagd aan te geven welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Ruim 500 inwoners hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld. Uit de enquête blijkt dat inwoners veel waarde hechten aan een veilige en goed onderhouden woonomgeving. De mening van de inwoners is in de Kadernota 2020 verwerkt.

De gemeenteraad heeft twee avonden uitgetrokken voor de bespreking van de Kadernota 2020, en wel op 27- en 28 mei. Onderdeel van de besprekingen zijn de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Daarin geven de fracties op hoofdlijnen aan hoe ze tegen het gemeentelijk beleid aankijken.

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt de Kadernota 2020 in de commissies en in de Informatieronde van mei besproken. Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis en openbaar.

De Kadernota 2020 is te vinden op www.derondevenen.nl

Klik op de link onder dit artikel om de Kadernota 2020 in te zien.


advertentie