Gemeenteraadsvergadering 27 en 28 mei

De Ronde Venen - Maandag- en dinsdagavond 27 en 28 mei, vergadert vanaf 19:00 uur (LET OP! Gewijzigde aanvangstijd) de gemeenteraad van De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De agenda van deze gemeenteraadsvergadering luidt als volgt:

1 - Opening;

2 - Spreekrecht inwoners:

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich tot 12:00 uur op de dag van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier op telefoonnummer (0297) 29 17 85 of per e-mail via m.degraaf@derondevenen.nl.

3 - Vaststellen agenda:

Bij de vaststelling van de agenda kunnen eventuele moties worden ingediend. 

4 - Vaststellen Kadernota 2020:

Voorgesteld wordt:

• De Kadernota 2020 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de daarin opgenomen uitgangspunten en de kaders voor de Programmabegroting 2020;
• De Kadernota 2020 als startpunt te gebruiken voor de te maken meerjarenprogrammabegroting.

Hieronder is op hoofdlijnen de procedure van behandeling weergegeven.

Speerpunten van beleid van fracties:

De fracties starten hun 1e termijn met het benoemen van hun speerpunten van beleid. In de vergadering wordt aangegeven, dat naast deze inbreng, de ingediende algemene beschouwingen onderdeel uitmaken van de beraadslaging.

De volgorde van spreektijd wordt bepaald bij loting door de voorzitter. Gesproken wordt vanaf het spreekgestoelte.

Tijdens het benoemen van de speerpunten van beleid wordt geen ruimte geboden voor interrupties. Voor het benoemen van de speerpunten heeft de fractie maximaal 4 minuten de gelegenheid.

Reactie college op algemene beschouwingen/speerpunten:

Als daartoe aanleiding bestaat reageert in de 1e termijn het college “in algemene” zin (dus niet op de specifieke moties en amendementen) op de algemene beschouwingen/speerpunten van beleid van de fracties.

Debat over de algemene beschouwingen/speerpunten van beleid aan de hand van ingediende moties en amendementen:

De raad krijgt in haar 2e termijn de gelegenheid om te reageren op elkaars algemene beschouwing/met elkaar in debat te gaan aan de hand van de op onderwerp geclusterde moties en amendementen. De voorzitter en griffier doen hiervoor een voorzet.

Per fractie bedraagt de spreektijd maximaal 8 minuten.

Pauze (± 21.45 uur)

Reacties college op de ingediende algemene beschouwingen: 

Het college geeft in de 2e termijn een mondelinge reactie op het gevoerde gebat en de daarin besproken moties en amendementen.

De spreektijd bedraagt per collegelid 12 minuten. Tijdens de beantwoording van het college is er ruimte om interrupties te plegen.

23:00 uur Schorsing tot dinsdag 28 mei 19:00 uur

Gestreefd wordt naar de eindtijd van 23:00 uur. Wat dan niet aan de orde is gekomen wordt dinsdagavond 28 mei opgepakt.

De bij de agenda behorende stukken, waaronder de speerpunten van beleid/algemene beschouwingen, zijn HIER in te zien en te downloaden.

De gemeenteraadsvergadering is openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Bezoekers van de gemeenteraadsvergadering kunnen de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gebruiken.

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen.

De gemeenteraadsvergadering is ook te volgen op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie