Verder onderzoek naar vernieuwing gemeentehuis

De Ronde Venen - De gemeenteraad behandelt in zijn vergadering van juni een voorstel om verder onderzoek te doen naar de vernieuwing van het gemeentehuis in Mijdrecht. Het voorstel is door vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad opgesteld.

In het initiatief-raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad het college scenario's te onderzoeken en daarna een voorstel te doen over hoe de kosten kunnen worden opgevangen. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek gaan de jaarlijkse lasten voor huisvesting in het gemeentehuis omhoog, ook als de gemeente van het huidige gebouw gebruik blijft maken.

Het huidige gemeentehuis bestaat uit twee delen: het oudste deel uit 1978 en het nieuwste uit 1994.

Vorig jaar is een bouwcommissie gevormd waarin alle fracties uit de gemeenteraad zitten. Die commissie komt tot de slotsom dat verder gaan met het huidige gemeentehuis zonder enige vorm van renovatie geen optie is. Het pand voldoet niet aan de Arbo-eisen, niet aan uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid en ook niet aan eisen op het gebied van samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijfsleven.

In het initiatief-raadsvoorstel houdt de bouwcommissie een aantal mogelijke scenario's tegen het licht om een beeld te krijgen van de kosten. Die scenario's variëren van renovatie van het huidige pand, gedeeltelijke sloop en nieuwbouw, tot complete nieuwbouw.

Uit die scenario's blijkt dat, ongeacht welk scenario er wordt gekozen, de financiële lasten stijgen. De bouwcommissie schrijft in het initiatief-raadsvoorstel dat aan renovatie van het huidige pand een aantal nadelen kleeft. Zo leiden investeringen in het huidige gebouw niet tot waardevermeerdering van het pand en moet naast die investeringen gespaard worden voor toekomstige nieuwbouw. 

In het initiatief-voorstel vraagt de gemeenteraad het college de mogelijke scenario's verder uit te werken om zo een goed beeld te krijgen van alle voor- en nadelen. Daarnaast vraagt de raad het college met voorstellen te komen om de lasten te kunnen dekken. 

Na de zomer worden inwoners, gebruikers, ondernemers en andere stakeholders gevraagd mee te denken over de scenario's en om input te leveren. Aan het einde van het jaar wordt de raad gevraagd gevraagd een definitieve keuze te maken uit de scenario's en de locatie. De keuze van de raad wordt daarna verder uitgewerkt.

Burgemeester Divendal gaf desgevraagd aan te streven naar een zo spoedig mogelijke start van de werkzaamheden, zo mogelijk voor het einde van de huidige colletermijn in maart 2022.

Bouwcommissieleden Jan Rouwenhorst (CDA) en Rene Bultena (RVB) benadrukten dat de vernieuwing van het gemeentehuis 'sober en doelmatig' moet.


advertentie