Drie coalitiepartijen gaan samen door

De Ronde Venen - CDA, D66 en VVD in De Ronde Venen zetten hun coalitie van drie partijen voort, schrijven de drie in een gezamenlijk persbericht. De taken van de opgestapte Seniorenpartij-wethouder Marja Becker worden verdeeld over de drie wethouders en de burgemeester.

De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 kwamen dinsdag 17 september bij elkaar om de toekomst van de coalitie na het vertrek van de Seniorenpartij te bespreken. Zij geven aan het volste vertrouwen te hebben in het voortzetten van de coalitie met deze drie partijen. “Een plezierige en constructieve samenwerking met alle fracties in de raad blijft daarbij het uitgangspunt”, aldus Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter van het CDA.

De nieuwe coalitie ziet geen aanleiding om het huidige coalitieakkoord aan te passen. Bart
Richter, fractievoorzitter van de VVD: “Wij staan hier nog steeds volledig achter en zullen hier met elkaar voortvarend uitvoering aan blijven geven”.

In het college worden de opengevallen portefeuilles verdeeld over de wethouders Kroon (CDA), Schuurs (VVD) en Hagen (D66) en de burgemeester, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de bestaande portefeuilles. Afgesproken is om een quickscan uit te voeren op de overgedragen portefeuilles en hier vanuit verder te werken.

Het raadsvoorstel 'Uitvoeringsplan afval' waarvan de behandeling in de commissie mede heeft bijgedragen aan het vertrek van de Seniorenpartij, wordt teruggenomen voor een gezamenlijke heroverweging. 

“Vanzelfsprekend zullen CDA, VVD en D66 onverminderd aandacht blijven geven aan de belangen van alle inwoners en ondernemers, inclusief de senioren binnen onze gemeente”, geeft Meindert Brunia, fractievoorzitter van D66 tot slot aan.

Klik op de link onder dit artikel om de nieuwe portefeuilles van de wethouders te bekijken.


advertentie