CU-SGP wil lagere afvalstoffenheffing

De Ronde Venen - De ChristenUnie-SGP (CU-SGP) wil een lagere afvalstoffenheffing in De Ronde Venen. Aanstaande donderdag, 31 oktober, zal de CU-SGP bij de behandeling van de begroting
2020 door de gemeenteraad voorstellen daartoe indienen. De fractie wil dat inwoners van De Ronde Venen gebruik gaan maken van de Afvalbarometer, waarmee zij zelf de kosten van
onze afvalverwerking kunnen beïnvloeden.

In september van dit jaar sneuvelde opnieuw een Uitvoeringsplan Afval. Zowel dit college als het vorige was niet in staat een deugdelijk plan te presenteren wat de goedkeuring van de raad kon krijgen. Maar ondertussen lopen de kosten voor de afvalverwerking wel op.

De inwoner gaat in 2020 hierdoor een 20% hogere afvalstoffenheffing betalen. Dat wordt weliswaar deels veroorzaakt door extra heffingen door het rijk, maar ook deels doordat de reservepot in de achterliggende jaren niet voldoende op peil is gehouden, omdat de colleges alvast lagere hoeveelheden restafval incalculeerden. Daarnaast stijgt ook weer de hoeveelheid ingezameld restafval en dus stijgen ook de kosten. 

"De inwoner is zelf de belangrijkste factor om deze kosten in de hand te houden", aldus Ton van Sligtenhorst (fractieassistent). "Maar dan moet de inwoner wel de goede informatie krijgen" vult Wim Stam (fractievoorzitter) aan.

Daarom komt de CU-SGP in de begrotingsraad met een drietal voorstellen:

1) Wethouder Kiki Hagen heeft aangegeven eerst alle fracties te willen raadplegen voor zij met een nieuw aangepast voorstel komt. CU-SGP is van mening dat die raadpleging met spoed plaats moet vinden. Dat kan ook, omdat de fracties in september al uitvoerig hebben aangegeven wat ze wel willen en wat ze niet willen. Een nieuw voorstel moet er dus in de eerste maanden van 2020 kunnen liggen.

2) De CU-SGP heeft een analyse gemaakt van de jaarrekening 2018 en van de begroting 2020 van de AVU (Afval Verwerking Utrecht, het samenwerkingsverband waarin De Ronde Venen deelneemt, dat de inzameling en verwerking voor een groot aantal Utrechtse gemeenten coördineert). Ton van Sligtenhorst: "Onze inschatting is dat door een aantal maatregelen de doorbelaste kosten naar beneden kunnen en dat moet in dat uitvoeringsplan een belangrijk onderdeel worden"

3) De inwoner heeft nu geen informatie over hoeveelheden en kosten. CU-SGP stelt voor een zogenaamde 'Afvalbarometer' in te voeren, die op de website en op de gemeentelijke informatiepagina moet komen te staan. Deze barometer moet dan aangeven hoeveel afval maximaal ingeleverd mag worden om de afvalstoffenheffing gelijk te houden of zelfs met bijvoorbeeld 5% te verlagen.

Tegelijk moet die barometer maandelijks aangeven waar 'we staan', zodat de inwoner ziet of het de goede- of verkeerde kant opgaat. "Dat is een financiële prikkel waarmee we de inwoner willen motiveren om beter te scheiden, minder restafval aan te leveren en daarmee in de toekomst minder heffing te betalen", stelt Wim Stam en hij merkt vervolgens op: "En als u het niet voor het geld doet, dan maakt u onze gemeente in ieder geval duurzamer."

Volgens het persbericht van CU-SGP 'eenvoudige maatregelen, waarbij we ervan uitgaan dat alle fracties ons hierin gaan steunen.'

Klik op de links onder dit artikel om de moties van CU-SGP te lezen en/of te downloaden.


advertentie