GEMEENTEN IN PROBLEMEN DOOR WMO; DE RONDE VENEN NIET

Regio - Het nieuwe abonnementstarief in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgt in veel gemeenten voor grote kostenoverschrijdingen op de begroting, blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht. Omdat het voor veel mensen met een zorgindicatie ineens veel goedkoper is geworden om gebruik te maken van huishoudelijke hulp of een scootmobiel vanuit de Wmo, zien gemeenten een aanzuigend effect. Vergeleken met vorig jaar doen veel meer mensen een beroep op de wet.

Toch zijn er grote verschillen in de kosten zichtbaar in de provincie. Meerdere gemeenten hebben aangegeven dat deze kosten zullen leiden tot bezuinigen. 

RTV Utrecht citeert een woordvoerder van de gemeente De Ronde Venen, die zegt dat de begroting niet in gevaar komt. Dit ligt in lijn met de uitlatingen van wethouder Alberta Schuurs tijdens de behandeling van de begroting 2020 van de gemeente. 

Volgens de woordvoerder van de gemeente is "het aantal toegekende voorzieningen hulp bij het huishouden (...) in de afgelopen twee jaar gestegen. Daarvoor was er een lichte daling te zien. Op basis van de nu beschikbare gegevens is nog geen directe relatie te leggen tussen de stijging en het abonnementstarief, omdat de stijging al voor 1 januari 2019 is ingezet. De gemeente De Ronde Venen is niet meer geld kwijt dan begroot, dat komt doordat we de inkomsten uit de eigen bijdrage al in onze begroting hadden verlaagd."

In buurgemeente Woerden is een kostenstijging zichtbaar van vijf tot zeven ton. Dat wordt maar deels opgevangen door extra bijdragen vanuit het rijk. Het is nog onduidelijk waar de rest van het geld vandaan moet komen. "Dit is onderdeel van de komende begrotingsbehandeling. Woerden wil in ieder geval dat het rijk voldoende compenseert voor de stijging van de kosten."

In de provinciehoofdstad Utrecht is het onduidelijk of het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft. "Het is te vroeg om nu al te duiden wat de effecten van de invoering van het abonnementstarief zijn. We hebben wel de volgende cijfers: In de periode van 1 januari tot 1 oktober 2019 is het aantal rechthebbenden met één of meer individuele Wmo-verstrekkingen toegenomen van 14.044 naar 14.289 en dit is een stijging van 1,7%.

Deze stijging is iets sterker dan in geheel 2018, want in dat jaar nam het aantal rechthebbenden met één of meer individuele Wmo-verstrekkingen toe van 13.796 naar 14.044, ofwel een stijging van 1,8%. Binnen de individuele Wmo-verstrekkingen is in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2019 het aantal rechthebbenden Hulp bij het huishouden (HBH) toegenomen met 3,0% (van 5.407 naar 5.571).

Daar staat tegenover dat het aantal rechthebbenden HBH in 2018 al gestegen is met 8,5% (van 4.983 naar 5.407). We onderzoeken wat de oorzaak is voor deze stijging in 2018. In het algemeen zien we dat mensen langer thuis blijven wonen. In de periode van 1 januari tot 1 oktober 2019 is het aantal rechthebbenden met een rolstoelvoorziening gedaald met 1,6%, het aantal rechthebbenden met een vervoersvoorziening en woonvoorziening is gestegen met respectievelijk 1,0% en 0,2%."

Buurgemeente Stichtse Vecht leverde geen cijfers aan RTV Utrecht.

Bron: RTV Utrecht

 


advertentie