Financiële meevaller van € 250.000 voor gemeente

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen kan rekenen op een financiële meevaller van
€ 250.000 bij de zogeheten algemene uitkering. Dit blijkt uit een informatienota van het college van B&W aan de gemeenteraad. 

De algemene uitkering is de bijdrage van het rijk aan alle Nederlandse gemeenten. De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Driemaal per jaar, in mei, september en december, wordt deze algemene uitkering aangepast aan diverse ontwikkelingen. Over deze aanpassingen ontvangen de gemeenten een circulaire van het rijk, aan de hand waarvan zij kunnen berekenen wat de effecten van de aanpassingen voor hun algemene uitkering zijn.

Uit de decembercirculaire blijkt dat de algemene uitkering 2019 voor De Ronde Venen € 250.000 hoger uitvalt. 

Het grootste deel van de meevaller komt uit een eenmalige ondersteuning van het rijk voor in totaal € 150 miljoen voor het realiseren van de zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES) en de Transitievisies Warmte in de periode 2019 tot en met 2021. Voor de gemeente De Ronde Venen betekent dit een extra eenmalige opbrengst van € 240.000 over 2019. 

Het resterende bedrag van de meevaller komt uit de landelijke omvang van het medicijngebruik door inwoners en de nacalculatie van de integratie-uitkering sociaal domein. Dit levert De Ronde Venen dus nog eens € 10.000 op. 

In totaal ontvangt De Ronde Venen over 2019 € 50,4 miljoen als algemene uitkering van het rijk. 


advertentie