CU-SGP komt met eigen woonplan

De Ronde Venen - Afgelopen woensdagavond, heeft ChristenUnie-SGP De Ronde Venen (CU-SGP) in de commissie Ruimtelijke Zaken, een eigen plan ingediend om versneld betaalbare woningen voor zowel starters als senioren te realiseren. De aanleiding hiervoor is de behandeling van de nieuwe Woonstrategie van gemeente De Ronde Venen, die voor behandeling in de gemeenteraad van 5 maart a.s. is geagendeerd.

De woningmarkt is, na de crisisjaren 2010-2015, in een razendsnel tempo gekanteld. Na jaren van
dalende prijzen en een woningmarkt die totaal op slot zat, zijn we nu in een situatie beland waarin de woningvoorraad fors gekrompen is en waarin door schaarste de prijzen zodanig zijn opgedreven, dat groepen inwoners niet meer aan een betaalbare woning komen.

Voor jonge starters zijn woningen in onze gemeente onbereikbaar. Deze klacht heeft CU-SGP de afgelopen maanden veel gehoord van inwoners, waarmee zij in gesprek zijn geweest.

Maar ook senioren hebben moeite om betaalbare nieuwe huisvesting te vinden die beter past bij hun woningbehoefte (kleiner, gelijkvloers, maar wel ruim voldoende om levensloopbestendig te zijn). Daarnaast zijn er nog doelgroepen, zoals alleenstaanden als gevolg van echtscheidingssituaties en statushouders, die ook nog druk op de betaalbare woningmarkt geven. 

In de achterliggende jaren heeft de gemeente wel nagedacht over extra woningbouw, onder
andere voor de Stationslocatie in Mijdrecht. Maar ondanks de titel ‘spoedwoningen’ die het
toenmalige college er in 2016 aan gaf, moet de eerste paal nog in de grond. CU-SGP heeft toen al voorgesteld hier tijdelijke appartementsgebouwen neer te zetten, maar daar was toen geen meerderheid voor.

De nood is nu zo hoog gestegen, wat ook uit het recente woningbehoefte onderzoek blijkt, dat wat CU-SGP betreft opnieuw gezocht moet worden naar dergelijke oplossingen, maar dan in een onorthodoxe aanpak, om de acute problematiek op te lossen. Dat is ook in het belang van onze eigen demografie op de middellange en lange termijn (mantelzorg).

CU-SGP presenteert dus een woonplan, dat dergelijke oplossingen biedt. Een nadere uitwerking is nog wel nodig, maar de fractiegelooft in de basis die het in het plan schetst. Het plan sluit, volgens CU-SGP, ook prima aan op de eerder genoemde Woonstrategie.

Een visie die wel kaders geeft, maar geen concrete uitwerking of plan van aanpak bevat. Daarin voorziet dit woonplan van CU-SGP naar eigen zeggen, wel.

In de kern komt het woonplan van CU-SGP hierop neer: 

a) De gemeente zorgt voor (kleine) bouwlocaties binnen de bebouwde kom
b) De gemeente zorgt, samen met de woningbouwcorporatie voor tijdelijke woningen in de vorm
van tiny houses of appartementgebouwen
c) De looptijd van het project is ten minste 20 jaar, zodat dit financieel rendabel is en de huurprijzen zo laag kunnen blijven. Voor de grond wordt geen huur gevraagd, die kan na afloop
namelijk weer verkocht worden.
d) Aan het woonplan is (voor starters) ook een spaarimpuls gekoppeld, zodat zij vermogen
opbouwen om op termijn makkelijker zelf een eigen woning te kunnen kopen.

CU-SGP is van mening, dat met deze daadkrachtige aanpak op korte termijn huisvestings-problemen voor onze jongeren en onze senioren opgelost kunnen worden.

De fractie zal dit woonplan dus als instrument via een motie aan de gemeenteraad voorleggen in de vergadering van 5 maart a.s. De fractie hoopt dat de gemeenteraad van De Ronde Venen 'het lef heeft om deze vernieuwende aanpak een kans te geven.'

Klik op de link onder dit artikel om het woonplan van CU-SGP te lezen en/of te downloaden.


advertentie