Ontwerp Regionale Energie Strategie gepresenteerd

Regio - Tientallen windmolens kunnen ervoor zorgen dat de regio Utrecht een steentje bijdraagt aan het energieneutraler maken van Nederland in 2050. De duurzaamheidswethouders van zestien Utrechtse gemeenten (U16), waaronder De Ronde Venen, vier waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin hebben het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) gepresenteerd. Daarin staat wat ze kunnen doen om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te voldoen en uiteindelijk in 2050 zo goed als onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

In het Utrechtse plan wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor de komende tien jaar. Nederland moet voor 2030 35 terawattuur duurzame energie kunnen opwekken, een opgave die door 30 regio's in Nederland samen moet worden behaald. De regio Utrecht verwacht daar 1,8 terawattuur aan te kunnen bijdragen.

Dat is haalbaar als in de regio Utrecht 15% van grote dakoppervlakken benut kan worden, er ongeveer 45 windmolens staan en er circa 800 hectare aan zonnevelden is. Ook de regio's Amersfoort en FoodValley maken zo'n soortgelijk plan. Doordat gemeentes nalatig zijn geweest met duurzame energie kan het landschap in korte tijd drastisch gaan veranderen.

De windmolens zouden vooral langs infrastructuur moeten komen, bijvoorbeeld langs de snelwegen A12, A2, A27 en A28. Maar ook langs het Amsterdam-Rijnkanaal en spoorlijnen kunnen turbines worden gebouwd. Daarnaast zijn er volgens de RES ook mogelijkheden op bedrijventerreinen en in agrarisch gebied.

Uit onderzoek blijkt dat technisch gezien 70 windmolens gebouwd kunnen worden, wat al ongeveer 1 TWh zou opleveren. Maar of dat aantal er ook daadwerkelijk komt valt nog te bezien. Zo zou de komst van 45 turbines 0,7 TWh opleveren en dat zou dan aangevuld kunnen worden met zonne-energie. Het gaat dan om panelen op daken, maar dat kunn zijn.

Volgens de RES zien veel gemeenten mogelijkheden voor één of meer grotere zonnevelden. Sommige gemeenten hebben daar al plannen voor. Daarmee zou ongeveer 1 TWh duurzame energie door 'zon-op-land' in 2030 mogelijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat in 2030 genoeg duurzame energie opgewekt kan worden, willen de partijen ervoor zorgen dat uiterlijk 1 januari 2025 de vergunningen voor zonnevelden en windturbines verstrekt zijn.

De gemeenteraden van de U16, Provinciale Staten van Utrecht en de besturen van de vier waterschappen moeten de Regionale Energie Strategie nu gaan beoordelen. Als deze goedgekeurd wordt, kan er verder gewerkt worden aan de plannen.

Dan wordt ook gezocht naar locaties die het meest geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen. Daarbij wordt gekeken naar de plekken waar de economie er het meeste baat heeft en waar de natuur het minste geschaad wordt.

Daarom gaan de partijen hier ook over met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek. In welke vorm en wanneer iedere gemeente het gesprek met inwoners en belanghebbenden precies gaat voeren, hangt af van de vraag hoe de maatregelen rond het indammen van het coronavirus zich ontwikkelen.


advertentie