Statenfractie PvdA wil steun lokale media

Regio - De Utrechtse PvdA-Statenfractie wil dat de provincie Utrecht lokale media te hulp schiet. Ze heeft daarom samen met de ChristenUnie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Veel lokale media verkeren momenteel in zwaar weer doordat de advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis ernstig zijn teruggelopen. De reserves van deze kleine organisaties zijn klein en hun voortbestaan is in gevaar.

De PvdA wil daarom dat GS op korte termijn een quick-scan laat uitvoeren onder de lokale media om te onderzoeken hoe die er financieel voorstaan en dat de provincie geld beschikbaar stelt om de ergste gaten te dichten. 

Lokale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk- en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren. Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare mensen aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over hun eigen omgeving.

Maar ook als de maatregelen weer kunnen worden afgebouwd, is het belangrijk dat de infrastructuur van de lokale media nog overeind staat als vitaal onderdeel van de democratie.

Lokale kranten worden doorgaans goed gelezen, ook door mensen die niet iedere dag een landelijk dagblad lezen of het journaal kijken. Veel lokale media werken met freelancers, zodat maatregelen als arbeidstijdverkorting voor hen geen soelaas bieden.

Vanuit de Tweede Kamer en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is aangedrongen op steun, waarbij ook specifiek wordt gekeken naar de provincie.

GS heeft 31 maart jl. een brief naar Provinciale Staten gestuurd over de gevolgen van de coronacrisis in de provincie Utrecht. Daarin wordt weliswaar verwezen naar de noodkreet van de lokale media, maar zijn geen concrete maatregelen of ondersteuning aangekondigd. Er wordt slechts verwezen naar een onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek dat al in
het coalitieakkoord is benoemd.

Woordvoerder Julie d’Hondt vindt dat veel te vaag. "Als deze crisis nog langer duurt, vallen deze organisaties om en dan is er helemaal niks meer om te onderzoeken. Wij vinden dat de provincie de verantwoordelijkheid heeft om deze belangrijke democratische functie ruimhartig te ondersteunen".

De mogelijke steun voor lokale media in de provincie komt waarschijnlijk te laat voor de lokale krant Witte Weekblad. De editie voor De Ronde Venen is inmiddels door de uitgever uit de markt gehaald.


advertentie