CDA stelt vragen over verkeersdrukte De Hoef

De Hoef - De CDA-gemeenteraadsleden Jan Rouwenhorst en Coos Brouwer hebben het college van B&W vragen gesteld over de verkeersdrukte in De Hoef.

In het vorige weekeinde vond in De Hoef een ongeval plaats, waarbij een van de betrokkenen  zeer ernstig letsel opliep. Hierbij werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen.

Volgens het CDA zijn naar aanleiding van dit ongeval leden van de fractie benaderd. De fractie vindt het tragisch wanneer een kwetsbare verkeersdeelneemster het slachtoffer van de verkeersdrukte wordt en uiteindelijk zwaargewond raakt. Het ongeval zou het gevolg zijn van een uitwijkmanoeuvre van een automobiliste.

Hoewel een ongeval (bijna) altijd ongewild is, komt een en ander volgens het CDA, in een breder perspectief te staan nu er veel recreatief verkeer is in de gemeente en niet in de laatste plaats door De Hoef. Het betreft volgens het CDA automobilisten, motorrijders en wielrenners, al dan niet in groepsverband. Het CDA stelt dat het daarbij in zo goed als alle gevallen gaat om “niet-bestemmingsverkeer”.

Omwonenden hebben al meerdere malen aangegeven dat het veel te druk is op de populaire route, waar veel gemotoriseerd verkeer rijdt, evenals groepen snel rijdende wielrenners. Kwetsbare verkeersdeelnemers als rustig fietsende recreanten en wandelaars komen zo “in de verdrukking”.

Wat verontrustender is, is dat bewoners - niet alleen via berichten in de media - hun gal spuwen over het contact met de gemeente, die zich consequent weigerachtig zou opstellen en zou weigeren effectieve maatregelen te nemen en die niets wil weten van een afsluiting van de route voor “doorgaand” gemotoriseerd verkeer en wielrenners in groepsverband.

De CDA-fractie spreekt uit dat ze oprecht hoopt dat deze verwijtende signalen in de media over de onwil en onmacht van de gemeente op aperte onjuistheden berusten. Ze verwijst o.a. naar recente berichtgeving in het Algemeen Dagblad.

Het CDA wil van het college van B&W een reactie op die berichtgeving en wil dat het college haar standpunt, dan wel opvattingen daarover, spoedig, en breed- en goed beargumenteerd te communiceren, op bijvoorbeeld de gemeentelijke informatiepagina.

Voorts wil de fractie dat het college zich focust op argumenten waarom een “afsluiting” niet zou kunnen of onwenselijk zou zijn. Het CDA verzoekt expliciet inzicht in de afwegingen achter de besluitvorming en dat in relatie met de ongewenste gevoelens van overlast en onveiligheid bij de inwoners.

Het lijkt de CDA-fractie heel eenvoudig om de route De Hoef-Oostzijde tijdens de weekeinden (met mooi weer) af te sluiten voor recreatieve verkeersdeelnemers met auto’s en motoren en voor doorgaande groepen snelle fietsers. Met een goede bewegwijzering van een omleidingsroute zou volgens het CDA zoiets goed te regelen moeten zijn. In andere plaatsen in het land gebeurt dat ook.

Het CDA zou dan in afstemmingsoverleg met de bewoners de route willen afsluiten door de plaatsing van een tijdelijke barrière. Voor de bewoners van de kern zou dat niet tot onoverkomelijk bezwaren hoeven te leiden, gelet op de meermalen geconstateerde overlast, op voorwaarde dat er goed en tijdig gecommuniceerd wordt. 

De CDA-fractie wil ook weten hoe in de afgelopen periode op proactieve wijze aandacht is besteed en uitvoering is gegeven om de veiligheid te garanderen op “bijzondere” situaties die ongetwijfeld al in kaart zijn gebracht in de gemeente.

Rouwenhorst en Brouwer gaan er vanuit dat de gemeente met grote voortvarendheid komt met een werkende oplossing, zowel op de zeer korte termijn als in structureel opzicht. Dit geldt niet alleen voor de situatie in De Hoef.

De beide raadsleden roepen het college met nadruk op, om overtuigend aan te tonen dat de gemeente zich niet verschuilt achter de bizarre oplossing, die in het Algemeen Dagblad lijkt te worden verwoord: “geen handhaving, want handhaving heeft geen zin, omdat het niet te handhaven is”. Het CDA wil weten hoe het college dat gaat doen?

Het CDA vindt het voor de uitstraling van de gemeente - in de rol als zorgzame overheid - van groot belang dat klip en klaar op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan datgene wat het meeste effect heeft als het gaat om het tegengaan van gevoelens van onveiligheid en overlast m.b.t. verkeerssituaties.

Voorts hoort de fractie op zeer korte termijn graag van het college hoe het contact met het dorpscomité en andere “dorpsorganisaties” verloopt en welke initiatieven het college al genomen heeft en van plan is te nemen.

Tenslotte vraagt het CDA of het college bereid is aan deze problematiek (in relatie tot de coronasituatie) meer publicitaire aandacht te geven, in breder verband dan alleen De Hoef. Het CDA denkt daarbij ook aan de komende zomerperiode en de te verwachten (extra drukte van buitenaf) op de Vinkeveense Plassen.


advertentie