Eerste stap verbetering Vinkeveense Plassen gezet

Vinkeveen - Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het ontwikkelplan voor de Vinkeveense Plassen vastgesteld en de gemeente De Ronde Venen en andere betrokken partijen daarvan in kennis gesteld.

De eerste stap voor de verbetering van het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen is daarmee gezet. In het plan staat beschreven hoe het recreatiegebied in de komende jaren verbeterd kan worden en onder welke voorwaarden.

Uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland heeft in opdracht van het recreatieschap een aantal mogelijke toekomstbeelden voor het recreatieaanbod van de Vinkeveense Plassen uitgewerkt in zogenaamde scenario’s. Daarbij is nauw samengewerkt met de gemeente De Ronde Venen, en is overleg gevoerd met bewoners, ondernemers en maatschappelijke groepen uit het gebied.

Er is vooral gesproken over de zandeilanden in de plassen. Het recreatieschap wil op de eilanden het recreatief aanbod vergroten en beter laten aansluiten bij de behoefte van bezoekers. Bij de invulling van de maatregelen wordt zover mogelijk rekening gehouden met verschillende en soms tegenstrijdige belangen zoals natuur, woongenot en economie.

Diverse bijeenkomsten en overleggen hebben geleid tot een aantal mogelijke ontwikkelscenario’s, die vervolgens aan het bestuur van het recreatieschap zijn voorgelegd. Het bestuur heeft gekozen voor het scenario waarbij de huidige recreant als uitgangspunt is genomen en waarin voor ondernemers een jaar-rond exploitatie op de zandeilanden mogelijk wordt gemaakt. In het gebied worden zones aangegeven waar recreatieve ontwikkelingen mogelijk worden en waar natuur de boventoon voert.

Verder worden de voorzieningen op de zandeilanden gemoderniseerd en de entrees naar het gebied beter vindbaar en herkenbaar gemaakt. Het recreatieschap heeft het gekozen ontwikkelscenario aan de gemeente De Ronde Venen aangeboden, met de vraag het ontwikkelscenario in haar beleid mogelijk te maken.

De gemeente werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan, waaronder de Vinkeveense Plassen ook vallen. Pas na vaststelling van het bestemmingsplan kan een groot deel van het ontwikkelscenario daadwerkelijk uitgevoerd worden.

In 2019 heeft het recreatieschap een programma 2019-2024 opgesteld met daarin het voorstel om recreatieve ontwikkelingen en mogelijkheden voor recreatieondernemers uit te werken, samen met belanghebbenden in het gebied. Het programma heeft als ambitie om van de Vinkeveense Plassen een toekomstbestendig (water)recreatiegebied te maken. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: de basis op orde, maatschappelijke verbreding en de recreatieve ontwikkeling van de zandeilanden.

Het vastgestelde ontwikkelplan past binnen de pijler van de recreatieve ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen. Het recreatieschap wil het gebied makkelijker vindbaar en aantrekkelijker maken voor de recreant. Daarvoor kijkt het recreatieschap naar de laatste trends en ontwikkelingen op gebied van vrijetijdsbesteding.


advertentie