Gemeente staat voor flinke financiële uitdaging

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen staat voor een flinke financiële uitdaging, schrijft het college van B&W in een persbericht naar aanleiding van het uitkomen van de kaderbrief. In die kaderbrief staat in hoofdlijnen hoe het college de begroting voor 2021 wil gaan opstellen.

De druk op de financiën van de gemeente neemt toe. Vorig jaar kwamen daar al de eerste signalen voor. Als gevolg van de coronacrisis is de druk verder toegenomen. Het college stelt de gemeenteraad voor punten te benoemen die belangrijk zijn en op basis daarvan de begroting op te stellen.

Gebruikelijk is dat het college van B&W in het voorjaar een kadernota maakt, als voorloper van de begroting. ,,Gezien de coronacrisis ligt het niet voor de hand nu een kadernota te maken. Er zijn te veel onduidelijkheden en ontwikkelingen gaan snel. Daarom is, net zoals in veel andere gemeenten, besloten een kaderbrief te maken waarin op hoofdlijnen staat hoe we de begroting willen gaan opstellen’’, zegt wethouder Alberta Schuurs (Financiën). 

De Ronde Venen is niet de enige gemeente waar de financiën onder druk staan. Veel gemeenten hebben te maken met hogere uitgaven voor jeugd en bijstand, extra kosten als gevolg van de coronacrisis en minder inkomsten uit leges.

Schuurs: ,,We gaan er vanuit dat we de extra uitgaven die we nu hebben gemaakt in verband met de coronacrisis vergoed krijgen. Over vergoeding van kosten die in de toekomst op ons afkomen als gevolg van corona is nog niets te zeggen. Daarover praat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens alle gemeenten met het Rijk.’’

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan het gezond houden van de financiën. Zonder de lokale belastingen te verhogen bleven de reserves (de spaarpot) stabiel. De huidige situatie dwingt echter tot het maken van keuzes. Alles uitvoeren zoals gepland én de financiële gevolgen van de coronacrisis opvangen is niet mogelijk.

Daarom stelt het college de gemeenteraad voor uitgangspunten te benoemen die belangrijk zijn
en op basis daarvan de begroting op te stellen.

Als uitgangspunten noemt het college onder andere de focus op de lange termijn. Zaken van lange adem op het gebied van bouwen en onderhoud van bruggen en wegen lopen zoveel mogelijk door. Het college wil de goede sociale, economische en fysieke infrastructuur in de gemeente behouden en kapitaalvernietiging voorkomen. B&W gaan uit van eigen kracht van inwoners, ondernemers en organisaties en wil zelfredzaamheid zoveel mogelijk stimuleren. Als derde uitgangspunt geldt dat het wettelijk minimaal noodzakelijke en wat de veiligheid vereist wordt uitgevoerd.

Wethouders Schuurs: ,,Enkele maanden geleden was al duidelijk dat we voor een flinke financiële
uitdaging stonden. De coronacrisis heeft die vergroot. Samen met de gemeenteraad zijn de afgelopen maanden mogelijkheden bekeken hoe we de begroting voor komend jaar, maar ook voor de jaren daarna, sluitend kunnen krijgen. Dat heeft geleid tot een aantal oplossingsrichtingen die we de komende tijd uitwerken. Het is onze taak dat goed te doen en te zorgen voor sluitende begrotingen voor de komende jaren’’.

De gemeenteraad bespreekt de kaderbrief op donderdag 2 juli a.s. Onderdeel van de bespreking zijn de algemene beschouwingen van de fracties in de gemeenteraad. Daarin geven de fracties op hoofdlijnen aan hoe ze tegen het gemeentelijk beleid aankijken. Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt de kaderbrief behandeld in de raadscommissies van juni. 

Klik op de link onder dit artikel voor de kaderbrief.


advertentie