Gemeente sluit 2019 met rode cijfers af

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen heeft 2019 afgesloten met een tekort van € 669.000, schrijft het college van B&W in een persbericht. Het college wijt het tekort aan de sterk gestegen kosten voor de jeugdzorg.

In 2019 zijn bouwplannen vastgesteld, zijn stappen gezet op het gebied van verkeersveiligheid, is
voor het eerst het jeugdlintje uitgereikt en is gewerkt aan het veiliger maken van de gemeente.
Positieve resultaten die door het uitbreken van de coronacrisis in een ander daglicht komen te
staan, schrijft het college van B&W in de programmarekening 2019.

De programmarekening geeft een overzicht van de behaalde resultaten en alle inkomsten en uitgaven die de gemeente in 2019 daadwerkelijk heeft ontvangen of gedaan. Wethouder Alberta Schuurs (Financiën): ,,Financieel is het jaar afgesloten met een tekort van € 669.000. Dit is een gevolg van de sterk toegenomen vraag naar jeugdzorg waar De Ronde Venen, net als veel andere gemeenten, mee te maken heeft. Het tekort wordt opgevangen uit de algemene reserves, de spaarpot van de gemeente.’’

De coronamaatregelen hebben geen effect op de resultaten van 2019. Het virus diende zich pas aan nadat het jaar was afgesloten. De afgelopen periode is wel duidelijk geworden dat, mede door corona, de financiën van de gemeente onder druk staan.

De positieve beleidsmatige ontwikkelingen van vorig jaar leiden bij het college dan ook tot gemengde gevoelens, B&W weet niet of de coronacrisis een deel weer teniet zal doen.

De verantwoording over 2019 laat zien dat in het afgelopen jaar veel is gebeurd en in gang is gezet. Op basis van het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn verschillende acties ondernomen om samen met inwoners en partners de veiligheid in de gemeente te vergroten. Er zijn bouwplannen vastgesteld die aansluiten bij de wensen van senioren, er komen 50 starterswoningen op de plaats van de Twistvliedschool en met de oplevering van De Maricken I is het aantal koopwoningen toegenomen.

Het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers is verbeterd en met het lokaal sportakkoord is een impuls gegeven aan samenwerking tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners.

In 2019 is het aantal inwoners met een uitkering gedaald en is het beleidsplan Schuldhulpverlening opgesteld. De oversteek aan de Rondweg is verbeterd en de fietsenstalling is opgeknapt en verruimd. Op het gebied van recreatie is gewerkt aan het beter benutten van de recreatieve potentie van de gemeente. 

Burgerschap kreeg vorig jaar veel aandacht met de benoeming van de kinderburgemeesters, de oproep aan basisscholen om deel te nemen aan het lespakket van de kinderraad en de uitreiking van het kinderlintje. Veel aandacht kreeg ook het verder verduurzamen van de energievoorziening in de gemeente, het groen (met meer variatie in het planten van bomen, meer bloemweides en natuurspeelplekken) en het verder verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.

De controlewerkzaamheden van de accountant over de programmarekening 2019 zijn bijna afgerond. De accountant heeft het voornemen een positief oordeel te geven over de jaarrekening en de wijze waarop wordt gerapporteerd.

De gemeenteraad behandelt de programmarekening 2019 in haar vergadering van juli.

De verantwoording over 2019 is HIER te vinden.


advertentie