Meer ruimte voor moerasvogels in polder

Regio - In de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost realiseert de provincie Utrecht, volgens afspraken met bewoners, drie moerasgebieden met daaromheen bloemrijk grasland. Op die manier ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, purperreiger en de roerdomp.

Inmiddels is al 17 hectare natte natuur gerealiseerd en zijn de eerste moerasvogels gespot. De provincie Utrecht is gestart met het voorontwerp van het laatste en tegelijk het grootste moerasgebied in Groot Mijdrecht Noord-Oost. Een gebied ter grootte van 57 hectare. Het moerasgebied wordt verbonden met het noordelijke gelegen natuurgebied Waverhoek.

Het ontwerp voorziet onder andere in het aanleggen van kades met een rietkraag, zodat vogels niet worden verstoord, het maken van een stuw voor een goed waterpeil en het realiseren van een vispassage, zodat de vissen kunnen inzwemmen. Ook worden er rondom sloten gegraven voor een droge polder, komt er een vogelkijkpunt voor liefhebbers van moerasvogels en worden windmolentjes geplaatst om zoet water het gebied in te pompen.

De provincie is benieuwd naar uw mening over deze en andere plannen voor dit laatste moerasgebied. Bekijk het ontwerp op www.provincie-utrecht.nl/moerasnatuur.

Reageren kan schriftelijk of mondeling. Reacties die voor 7 augustus 2020 worden ingestuurd,kan de provincie meenemen in de verbetering van het ontwerp. Reageerders ontvangen schriftelijk bericht over wat er met hun reactie wordt gedaan. 

Het ontwerp van dit moerasgebied is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van de provincie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen, Natuurmonumenten en Waternet AGV. Een bewonersdelegatie beslist mee over de plannen.


advertentie