Gezamenlijke aanpak vitale vakantieparken

Regio - Samen met gemeenten en ondernemers zet de provincie Utrecht in op toekomstbestendige verblijfsrecreatie met voldoende, vitale vakantieparken, campings en jachthavens van goede kwaliteit die aansluiten bij de bezoekersvraag. Gedeputeerde Staten willen daarvoor met betrokken gemeenten en ondernemers een stuurgroep vitale vakantieparken oprichten.

Een onafhankelijke verkenner zal vervolgens opdracht krijgen met de partijen te komen tot een gezamenlijke opgave. Hierbij vormen de uitkomsten van een provinciebrede economische vitaliteitsscan en een inventariserend veiligheidsbeeld het vertrekpunt.

Inzet van de aanpak is dat vakantieparken gezond en vitaal zijn, waarbij ook economische-, sociale-, woon-, veiligheids- en natuuraspecten worden meegewogen en duurzaamheid wordt gestimuleerd.

Om een beeld te krijgen van de vitaliteit van de vakantieparken, campings en jachthavens is een provinciebrede vitaliteitsscan uitgevoerd naar de kansen voor ontwikkelingen enerzijds en de bedreigingen door oneigenlijk gebruik en verrommeling van de verblijfsrecreatie anderzijds.

Uit deze scan blijkt de urgentie om de vitaliteit van de sector te versterken. Daarnaast heeft het RIEC Midden-Nederland een inventariserend veiligheidsbeeld opgesteld van vakantieparken, jachthavens en campings waaruit blijkt dat hier meer inzicht in nodig is. Deze uitkomsten gelden als vertrekpunt bij de verdere aanpak.

Er is een kanttekening: Het onderzoek geeft een beeld van vóór de coronacrisis.

De wens samen met gemeenten en ondernemers een integrale aanpak voor de verblijfsrecreatie op te stellen, is opgenomen in het provinciaal coalitieakkoord 2019-2023 'nieuwe energie voor Utrecht'. Deze aanpak past ook binnen de landelijke Actie-agenda aanpak vakantieparken 2018-2020.


advertentie