€ 13 miljoen tegen bodemdaling veenweidegebied

Regio - De provincie Utrecht zet samen met haar partners in op het remmen van de bodemdaling in het Veenweidegebied. Het provinciebestuur wil daarvoor € 13 miljoen investeren. Door de aanpak van bodemdaling maakt de provincie werk van een regio waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is.

De verschillende landschappen van het Utrechtse veenweidegebied spreken tot de verbeelding. Het gebied heeft agrarische gronden, natuur, wandelmogelijkheden en locaties met een rijke cultuurhistorie. De veengronden van Utrecht bevinden zich voornamelijk in het westelijk deel van de provincie. Helaas heeft dat gebied te maken met een zakkende bodem.

De bodem daalt door het oxideren en inklinken van de veengrond. De maatschappelijke gevolgen van de daling zijn groot. Dit geeft veel schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen. Naast overlast en schade voor inwoners en ondernemers, zorgt de bodemdaling ook voor de uitstoot van CO2.

De provincie Utrecht wil de daling van de veenbodem afremmen om dit gebied toekomstbestendig te maken en een vitale agrarische sector te behouden. Daar waar het kan worden gelijktijdig natuur- en klimaatdoelen gerealiseerd.

De maatregelen om de doelen te bereiken staan in het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling 2020-2023 van het provinciebestuur. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Bodemdaling stelt ons voor uitdagingen in het veenweidegebied. Met slimme innovaties en goede samenwerking pakken we bodemdaling aan en verminderen we de uitstoot van CO2. We bieden toekomst aan de agrarische sector en zetten in op een goede waterkwaliteit en versterking van de biodiversiteit. Samen met alle partners maken we werk van een provincie waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is voor iedereen."

Om de bodemdaling en de CO2-uitstoot te remmen, kiest de provincie voor een aanpak waarin wordt samengewerkt met agrariërs, waterschappen, gemeenten en de maatschappelijke organisaties in het veenweidegebied. De aanpak van bodemdaling gaat hand in hand met het creëren van een stabiele toekomst voor boeren die hun bedrijf op veengronden hebben.

Dit vraagt enerzijds om maatregelen vanuit de gezamenlijke overheden en anderzijds praktische maatwerkoplossingen van agrariërs zelf. Het uitvoeringsprogramma zet daarbij in op het verder ontwikkelen en testen van alternatieve gewassen, zoals lisdodde.

De nieuwe teelten bieden een mogelijk alternatief verdienmodel voor boeren op nattere gronden. Ook richt het programma op innovatieve technieken die de daling moeten remmen, zoals onderwater- en drukdrainage. Door in te zetten op het verbeteren van de bodemkwaliteit,  bescherming van weidevogels en aanleg van natuurvriendelijke oevers verbetert de waterkwaliteit en wordt de biodiversiteit versterkt.

Het Uitvoeringsprogramma is gepresenteerd door het provinciebestuur en vormt de praktische uitwerking van de Visie Bodemdaling die in 2018 is vastgesteld. De Provinciale Staten van Utrecht moeten het Uitvoeringsprogramma nog goedkeuren. Om de plannen te realiseren is € 13 miljoen beschikbaar vanuit de provinciale middelen voor de periode van 2020-2023.


advertentie