College presenteert niet-sluitende begroting 2021

De Ronde Venen - Het college van B&W bood donderdag 17 september jl. de gemeenteraad de
concept-programmabegroting 2021 aan. De begroting vertoont een tekort van € 600.000. 

Net als bij veel andere gemeenten staan de financiën bij De Ronde Venen onder druk als gevolg van stijgende kosten. Het college stelt de gemeenteraad voor een aantal keuzes te maken om zo het huishoudboekje weer op orde te krijgen. De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergaderingen op 28 en 29 oktober a.s.

De programmabegroting 2021 geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar. De begroting geeft inzicht in wat de gemeente daarvoor doet en wat de gestelde doelen zijn op het gebied van samenleven, wonen en werken.

Wethouder Alberta Schuurs (Financiën) noemt het een reële begroting. “We hebben moeilijke keuzes moeten maken. Dat hebben we zorgvuldig en met oog voor onze inwoners en ondernemers gedaan. Deze keuzes zijn nodig om te werken naar gezonde en robuuste financiën. Met het voorstel dat er nu ligt gaat dat op termijn lukken. We zijn nog niet uit de gevarenzone en de komende tijd zullen we allemaal de gevolgen voelen.’’ 

De Ronde Venen heeft, net als veel andere gemeenten, met stijgende kosten te maken zoals de landelijke kostenstijgingen in het sociaal domein en dan met name voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en Jeugd.

Het college stelt de gemeenteraad daarom een aantal ombuigingen voor om op termijn tot een sluitende begroting te komen. Deze ombuigingen zijn verdeeld over besparingen op de organisatie en voorzieningen en over het verhogen van inkomsten. Het gaat voor een deel om minder uitgaven en voor een deel om efficiëntere inzet.

Voorgesteld wordt minder geld beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke organisatie en huishoudelijke hulp. Ook is er voor de servicepunten minder geld beschikbaar. Dit betekent dat zij minder uren open zijn. Daarnaast is er efficiency te behalen in het onderhoud van wegen en groen. Aan de andere kant worden inkomsten verhoogd door de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen te verhogen.

De begroting biedt ruimte om komend jaar een aantal beleidsontwikkelingen door te voeren. Denk hierbij aan het invoeren van de nieuwe Wet inburgering, handhaving Bestemmingsplan Plassengebied, het verbeteren van de (digitale) dienstverlening en het opstellen van een omgevingsvisie en bijbehorend plan.

Belangrijk onderwerp in de begroting zijn de gemeentelijke woonlasten. Deze bestaan uit de
onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het college stelt voor de OZB voor woningen en de rioolheffing alleen met de inflatie aan te passen. Voor de gemeentelijke heffingen geldt voor komend jaar nog een korting van € 40, wat te maken heeft met de precariobelasting.

De afvalstoffenheffing stijgt met 24%. Dat komt door de toenemende kosten voor het verwerken van restafval.

De begroting wordt op 29 september, 14 en 15 oktober besproken in de verschillende raadscommissies. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergaderingen van 28 en 29 oktober. 

De conceptbegroting is te vinden op https://derondevenen.nl/begroting en op https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl.

Klik op de link onder dit artikel voor de begroting 2021 'in een oogopslag'


advertentie