PvdA/GL verbaasd over anti-windmolenwebsite

De Ronde Venen - De fractie van PvdA/GroenLinks De Ronde Venen (PvdA/GL) las afgelopen week met verbazing de oproep van Ronde Venen Belang (RVB) om de hele gemeente uit te sluiten voor windmolens. De redenen die daarvoor gegeven worden schetsen, volgens PvdA/GL een verkeerd en onrealistisch beeld.

RVB stelt dat door de Regionale Energiestrategieën sprake zou zijn van een ondemocratisch proces, dit terwijl de gemeenteraad van De Ronde Venen in 2016, ver voordat het woord Regionale Energiestrategie bestond, besloten heeft klimaatneutraal te worden in 2040. In 2017 besloot de gemeenteraad om klimaatneutraal te worden met behulp van zonnevelden en windmolens.

De reden hiervoor is dat dit de enige technieken zijn die nu grootschalig toe te passen zijn. De fractie van RVB heeft daar toen ook mee ingestemd. 

Sinds die tijd zijn er bijeenkomsten geweest in de kernen, is samen met inwoners en organisaties gekomen tot randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens, en hebben inwoners nu de mogelijkheid mee te praten over zoekgebieden. Daarbij gaat de gemeenteraad over de vaststelling van de zoekgebieden en schrijft PvdA/GL dat 'volgens ons de gemeenteraad nog altijd democratisch (is) gekozen.

Volgens PvdA/GL-fractievoorzitter Pieter Kroon zijn zonnevelden en windmolens écht nodig. RVB stelt dat ingezet moet worden op windmolens op zee. Volgens PvdA/GL zet 'het Rijk daar echter al maximaal op in, rekening houdend met vis- en natuurgebieden op zee. Vanuit het klimaatakkoord is de opgave voor 2030 om 49 TWh aan wind op zee te realiseren. De opgave op land is 35 TWh voor wind en zon. Het gaat hier dan ook niet om of-of, maar om en-en.

Daarnaast stelt RVB dat de daken volop benut moeten worden. Dat moet natuurlijk, maar daar is, zegt PvdA/GL, ook gewoon rekening mee gehouden. De mogelijke opwekcapaciteit op dak is namelijk van de totale opgave voor zon/wind op land afgetrokken. Dat is overigens ook het geval voor energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en de mogelijke opwek van schone energie met nieuwe innovatieve methoden.

Daarmee rekening houdend blijft volgens Kroon 125 tot 305 hectare zonneveld nodig in De Ronde Venen, afhankelijk van of er 20 of geen windmolens in de gemeente komen. Volgens PvdA/GL is het alternatief van alleen kleinschalige zonnevelden dat RVB schetst is dan ook niet realistisch.

Ten aanzien van het door RVB aangedragen alternatief van kernenergie is het probleem dat het volgens PvdA/GL veel duurder is dan energie uit zon en wind, dat de bouw van een kerncentrale erg lang duurt, gemiddeld 10-15 jaar, dat er nog altijd het risico is op een kernramp met onoverzienbare gevolgen en dat er ook nog altijd geen toekomstbestendige oplossing voor het opslaan van het afval bestaat.

Pieter Kroon geeft RVB wel gelijk in haar stelling dat plaatsing van windmolens een verandering in het landschap betekent. Windmolens zijn zichtbaar. Zo is de windmolen bij SC Johnson in Mijdrecht inmiddels een bekend gezicht voor iedereen die Mijdrecht inrijdt. Voor nieuwe windmolens is het dan ook van belang dat deze zo goed mogelijk ingepast worden.

Deze windmolens staan er dan vervolgens voor een periode van 15 tot 25 jaar, waarna deze weggehaald zullen worden. Op dat moment zal dan gekeken moeten worden naar het beste alternatief voor dat moment. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Het is aantrekkelijk om te denken dat we zonder windmolens en/of zonnevelden in De Ronde Venen klimaatneutraal kunnen worden, maar dat is niet zo. We hebben geen tijd te verliezen, het klimaat warmt op en het tegengaan daarvan is urgent. Als we dat niet doen, zijn de gevolgen vele malen groter dan de impact die zon en wind op het landschap hebben.”


advertentie