Natuurvereniging tegen snelvaren op plassen

Vinkeveen - De Groene Venen, Vereniging voor Milieu- en Natuurbescherming te Vinkeveen en
Waverveen is tegen het voornemen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden snelvaren op de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen te reguleren. Dit schrijft De groene Venen in een persbericht.

Op de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen heeft het Recreatieschap het plan ontwikkeld om een gedeelte af te bakenen voor snelvaren. Hoewel het idee nog niet geheel is uitgekristalliseerd, is wel duidelijk dat het een groot deel van de plas omvat. Samen met de al bestaande waterskibaan gaat het volgens De Groene Venen om ongeveer de helft van de Zuidplas.

Het gebied wordt een kilometer lang, en is gelegen direct ten zuiden van de Baambrugse Zuwe en ten westen van de vaarroute tussen de brug bij Watersport Klinkhamer en de brug van de N201 bij de Demmerikse Sluis. Als argument voor dit plan geeft het recreatieschap aan hiermee de overlast van snelvaren op de Noordplas weg te nemen en de Noordplas veiliger te maken.

Volgens De Groene Venen is het is nog maar zeer de vraag of dit het geval is. Onduidelijk is of recreanten die veelal verblijven op de Noordplas de moeite zullen nemen om naar de Zuidplas te varen om ‘even’ hard te kunnen varen.

Los daarvan vraagt het plan om extra handhaving op beide plassen, en dit terwijl volgens De Groene Venen de capaciteit van handhavers nu al niet toereikend is.

De Groene Venen maakt zich ernstig zorgen over deze plannen vanwege de impact op zowel de natuur als de overlast voor andere recreanten en de bewoners. Snelvaren verstoort volgens De Groene Venen de natuur in het gebied; de vissen,vogels en andere flora en fauna die in dit rustige leefgebied bivakkeren zullen ernstige hinder ondervinden van zowel de ontstane golfslag, het geluid als de vaarbewegingen. De in het gebied aanwezige kwetsbare legakkers zullen door de golfslag die ontstaat mogelijk verder afkalven.

Bovendien staat het plan volgens De Groene Venen haaks op het behoud van de legakkers die van grote cultuurhistorische waarde zijn voor de Vinkeveense Plassen. Nog afgelopen jaar is op een gezonken legakker in de Zuidplas een veelbelovend vissenbos aangelegd met als doel deze legakker te behouden. Het vissenbos is bovendien aantrekkelijk voor vissen vanwege bescherming, paarmogelijkheden en fourage. Dit vissenbos zal met de komst van een snelvaargebied onder druk komen te staan, schrijft De Groene Venen.

De Groene Venen denkt dat naast de natuur ook andere vaarrecreanten, eigenaren van de legakkers en aanwonenden extreme risico’s (overvaren!) en andere overlast (geluidshinder, risico’s op verkeershinder en ongelukken op de N201) zullen ondervinden van het snelvaarplan. Met name
de bewoners van de Baambrugse Zuwe en de Groenlandsekade zullen geluidsoverlast ondervinden van het snelvaargebied.

Het is volgens De Groene Venen op dit moment onduidelijk of bewoners en andere stakeholders geïnformeerd zijn over de plannen en de implicaties voor natuur, landschap en leefomgeving. Het Recreatieschap geeft aan met dit plan een nieuwe bron van inkomsten te willen genereren, maar De Groene Venen is van mening dat de inkomsten niet opwegen tegen de negatieve effecten ervan en De Groene Venen zal zich dan ook verzetten tegen de komst van een snelvaargebied.


advertentie