Steun voor kunst en cultuur in coronatijd

De Ronde Venen - Er komt zo’n € 86.000 beschikbaar als coronasteun voor de kunst- en cultuursector in De Ronde Venen. Op voorstel van PvdA/GroenLinks gaat de gemeente inventariseren waar de nood als gevolg van de coronamaatregelen het hoogst is en dan het geld inzetten voor ondersteuning van de kunst- en cultuursector. Dit geld heeft het Rijk aan de gemeente ter beschikking gesteld, maar het dreigde terecht te komen in de algemene middelen.

PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Pieter Kroon: “We zijn ontzettend blij dat onze motie is aangenomen door de gemeenteraad! De kunst- en cultuursector is één van de zwaarst getroffen sectoren en verdient dan ook ondersteuning. Dat het geld vanuit het Rijk hier niet aan besteed dreigde te worden was wat ons betreft onacceptabel en we zijn blij dat dat is voorkomen.”

Het Rijk stelt voor komend jaar € 150 miljoen ter beschikking aan gemeenten voor het ondersteunen van de lokale- en culturele instellingen en voorzieningen die te maken hebben
met de negatieve effecten van de coronacrisis. Dan gaat het om (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters,
amateurkunstinstellingen en festivals.

De ondersteuning kan bestaan uit het kwijtschelden of vergoeden van huur, een overbruggingsregeling voor professionals die geen gebruik kunnen maken van landelijke regels, veiligheidsmaatregelen en -materialen of andersoortige ondersteuning.

Voor De Ronde Venen gaat het om een bedrag van € 86.808. Hoewel dit geld een duidelijk doel heeft, zijn gemeenten niet verplicht om het hier ook daadwerkelijk aan uit te geven en het college van B&W vond dat ook niet nodig. Daarmee zou de lokale kunst- en cultuursector de steun mislopen.

Daarom diende PvdA/GroenLinks samen met de Seniorenpartij en Ronde Venen Belang een motie in die het college vraagt om te inventariseren waar de nood als gevolg van de coronamaatregelen het hoogst is en het geld van het Rijk te gebruiken ter ondersteuning van de lokale kunst- en cultuursector.

De motie werd met steun van PvdA/GroenLinks, de Seniorenpartij, Ronde Venen Belang, D66 en Lijst 8 Kernen aangenomen.

Pieter Kroon: “Het geld kan alleen aan de kunst- en cultuursector besteed worden als de gemeente ook weet waar de coronasteun nodig is. PvdA/GroenLinks roept mensen in de kunst- en cultuursector dan ook nadrukkelijk op om het bij de gemeente te melden wanneer zij ondersteuning nodig hebben als gevolg van de coronamaatregelen!”


advertentie